• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس وسواس فکری – عملی ییل براون
مقیاس وسواس فکری – عملی ییل براون
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این آزمون، یک ابزار خود-گزارشی برای سنجش میزان افکار وسواسی و رفتارهای وسواسی/اجباری است.
این پرسش‌نامه دارای 10 عبارت است که 5 گزینه آن جهت ارزیابی افکار وسواسی و 5 گزینه دیگر برای ارزیابی وسواس عملی در نظر گرفته شده است. دو خرده‌مقیاس در این پرسش‌نامه عبارت‌اند از:
(الف) «افکار وسواسی (Obsessions)»:

شامل وسواس پرخاشگرانه، وسواس‌های آلودگی، وسواس‌های جنسی، وسواس‌های احتکار یا جمع‌آوری، وسواس‌های مذهبی، وسواس‌های تقارن و نظم، وسواس‌های متفرقه، و وسواس‌های جسمی، و
(ب) «رفتارهای وسواسی/اجباری (Compulsions)»:

شامل شست‌وشو و نظافت، وارسی، آداب تکرار، رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش، نظم و ترتیب، احتکار، و رفتارهای وسواسی متفرقه.

این آزمون می‌تواند به‌صورت فردی یا گروهی برای افراد ۱۴ سال به بالا اجرا شود. به‌طور متوسط، اجرای این آزمون حدود ۱۰ دقیقه طول می‌کشد.
 تست وسواس فکری‌ و عملی ییل براون جهت حل مشکلات مقیاس‌هایی که شدت نشانه‌های اختلال OCD را می‌سنجیدند توسط "وِین کی گودمن" و همکارانش در سال ۱۹۸۹ در کشور آمریکا به‌وجود آمد.
این آزمون تحت تاثیر نوع، تعداد وسواس ها یا اجبارها نبوده و بر خلاف مقیاس‌های دیگر، ارزیابی شدت اختلال OCD با آن بر محتوای نشانه‌های بیماری متمرکز نیست. وین کی گودمن و همکارانش سوالات این پرسشنامه را بر مبنای تجربیات بالینی گسترده و بررسی بیش از ۳۰۰ بیمار مبتلا به اختلال OCD آماده کردند‌. 

 

وودی، استکتی و چمبلس (۱۹۹۵) در پژوهشی روایی و پایایی آزمون وسواس فکری وعملی ییل براون را با استفاده از رویکرد چند صفتی، چند مدلی در نمونه‌ای از ۵۴ بیمار سرپایی دچار اختلال وسواس فکری و عملی مورد بررسی قرار دادند و نتایج یافته‌های آنها همسانی درونی قابل قبولی (آلفا=۰/۶۹) را نشان داد که با حذف آیتم‌های مربوط به مقاومت در برابر افکار وسواسی و اعمال اجباری همسانی درونی پرسشنامه همچنین بیشتر شد. در آزمون فوق پایایی میان ارزیاب‌ها عالی بود اما پایایی ازمون-باز آزمون  پس از یک فاصله زمانی حدود 48.5 روز کمتر از حد مطلوب بود‌. پرسشنامه فوق همچنین روایی همگرای خوبی را با دیگر مقیاس‌های اختلال وسواس فکری و عملی نشان داد و روایی واگرای ضعیفی را در مقایسه با افسردگی نشان داد.

در ایران نیز اصفهانی، متقی پور، کامکاری، ظهیر الدین و جان بزرگی (۱۳۹۰)  در پژوهشی به بررسی روایی و پایایی نسخه‌ی فارسی مقیاس وسواس فکری و عملی ییل براون روی ۱۴۰ بیمار مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) پرداختند و نتایج یافته‌های آن‌ها ثبات درونی معناداری را به ترتیب در دو بخش نشانه و شدت به ترتیب (0.97) و (0.95) نشان دادند و اعتبار دو نیم سازی برای دو مقیاس فوق به ترتیب (0.93) و (0.89) و اعتبار باز آزمایی (0.99) به دست آمد. درنتیجه نسخه‌ی فارسی مقیاس وسواس فکری و عملی ییل براون از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 10 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5280 نفر