• پشتیبانی
  • 09194192929
آزمون اضطراب بک
آزمون اضطراب بک
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه اضطراب بک (BAI) که نام انگلیسی آن Beck Anxiety Inventory است توسط آرون تی بک و همکارانش در سال ۱۹۸۸ ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه است که علایم اضطراب را فهرست کرده است و بیشتر به چک لیست شباهت دارد. پرسشنامه اضطراب بک (BAI) برای اندازه‌گیری اضطراب در نوجوانان و بزرگسالان ساخته شده است و هر یک از ماده‌های آن یکی از علایم شایع اضطراب یعنی علایم ذهنی، علایم بدنی و هراس را می‌سنجد.

پایایی: پایایی این سیاهه ضرایب داخلی بالا (0.92) را نشان می‌دهد. و درجه اطمینان آزمون و باز آزمایی بیش از یک هفته، همبستگی 0.75 را نشان داد. مقیاس اضطراب بک، گروههای تشخیصی مبتلا به اضطراب را از گروه‌های غیر مربوط تفکیک می‌کند. به علاوه، مقیاس اضطراب بک همبستگی متوسطی را با مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون نشان داد که برابر با 0.25
 این آزمون توسط کاویانی و موسوی در ایران هنجاریابی شده است. به این ترتیب، 1513 نفر زن و مورد در گروه‌های سنی–جنسی مختلف در شهر تهران، از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای،این آزمون را پر نمودند. همچنین 261 بیمار مبتلا به اضطراب مراجعه کننده به درمانگاهها و مراکز درمانی در مطالعه شرکت داشتند. تحلیل آماری برای به دست آوردن ضریب هماهنگی درونی و تحلیل ماده‌ها صورت گرفت. برای به دست آوردن ضریب پایانی آزمون–باز آزمون، 112 نفر از آزمودنی‌های قبلا آزمون شده از جمعیت بهنجار، در فاصله زمانی یک ماه از مرحله اوّل، مجدداً به تکمیل آزمون پرداختند. همچنوین برای به دست آوردن ضریب روایی، 151 نفر از بیماران مبتلا به اضطراب بالینی مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند و به طور موازی دو ارزیاب بر اساس یک درجه بندی کمی‌ از 0-10، میزان اضطراب افراد را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد، آزمون مورد نظر دارای روایی 0.72 و پایایی 0.83 و ثبات درونی 0.92 مناسبی است.

 

10,000 تومان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 21 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
کودک و نوجوان
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 15 نفر