• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار
  • نمره‌گذاری

مقیاس افسردگی اضطراب استرس (DASS الویباند و الویباند، 1995 )یک آزمون 21 سئوالی است که علائم افسردگی، اضطراب و استرس را در مقیاس چهار درجه‌ای از نمره 0 تا 3 می سنجد. این آزمون از سه زیرمقیاس افسردگی، اضطراب و استرس تشکیل شده است. نمره فرد در هر مقیاس بر حسب هفت گویه مختص آن مقیاس سنجیده می‌شود. این مقیاس یکی از ابزارهای معتبر برای سنجش نشانه های عواطف منفی محسوب می شود و پایایی و روایی آن در پژوهش های متعدد تایید شده است.

بشارت (1384ب) ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس افسردگی اضطراب استرس را در مورد نمره نمونه هایی از جمعیت عمومی (n=287) 0.87برای افسردگی، 85/0 برای اضطراب، 89/0 برای استرس و 91/0 برای کل مقیاس گزارش کرده است. این ضرایب در خصوص نمره نمونه های بالینی (n=194) 0.89 برای افسردگی، 91/0 برای اضطراب، 87/0 برای استرس و 93/0 برای کل مقیاس گزارش شده است. این ضرایب، همسانی درونی مقیاس افسردگی اضطراب استرس را در حد خوب تایید می کنند. 
آنتونی و همکاران (۱۹۹۸) مقیاس مذکور را در مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً حاکی از وجود سه عامل افسردگی ، اضطراب و تنیدگی بود . نتایج این مطالعه نشان داد که ۶۸ درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار می گیرد. ارزش ویژه عوامل تنیدگی ، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر 9.7 ،1.32، 2.98 وضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 0.97، 0.92 ، 0.95 بود . همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه  آنتونی و همکاران (۱۹۹۸) حاکی از ضریب همبستگی  0.48 میان دو عامل افسردگی و تنیدگی ، ضریب همبستگی 0.53 بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی 0.53 بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی 0.28 بین اضطراب و افسردگی بود . روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار (۱۳۸۶) مورد برسی قرار گرفته است که اعتبارباز آزمایی را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 0.80 ، 0.76 و 0.77 و آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 0.81 ، 0.74 و 0.78 گزارش نموده اند. در برسی روایی این مقیاس شیوه ی آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش مولفه های اصلی مورد استفاده قرار گرفت . مقدار عددی شاخص KMO  برابر با 0.9012 بود که در سطح ۰۰۰۱/۰ معنی دار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای  انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی داشت . بر اساس تحلیل عاملی انجام شده توراُم  با چرخش وایماکس بر روی گویه های پرسشنامه و با ملاک قرار دادن مقادیر ویژه  وشیب نمودار اسکری  سه مقیاس فرعی استخراج شد که عبارتند از : افسردگی ، اضطراب و تنیدگی که در راستای عامل های آزمون اصلی DASS می باشد .

 

خواهشمند است هر یک از جملات آزمون را به دقت بخوانید و مشخص کنید که هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می‌کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

10,000 تومان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 21 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 93 نفر