• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس اضطراب وجودی گود
مقیاس  اضطراب وجودی گود
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار
  • نمره‌گذاری

این مقیاس را لورنس و کاترینا گود در سال ۱۹۷۴ در ۳۲ ماده ساخته‌اند. این مقیاس در حقیقت برای سنجش میزان اضطراب‌های وجودی، از جمله، مرگ، تنهایی، گناه، پوچی و بی‌معنایی در زندگی ساخته شده است که اضطراب را به صورت دو ارزشی می‌سنجد.

هالت در سال به منظور مطالعه روایی مقیاس اضطراب وجودی اقدام به پژوهشی با نمونه آماری ۴۴۷ نفر کرد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که این پرسش‌نامه با آزمون‌های هدفمندی در زندگی پیگردی اهداف معرفتی و افسردگی، روایی همگرا و واگرای مطلوبی دارد. در مطالعه هالت (1974) روایی آن 0.66 به دست آمده است. 
در پژوهش نورعليزاده و همكاران (1389 (ضريب اعتبار به روش آلفاي كرونباخ برابـر بـا 88/0 بـه‌دسـت آمد. 
در مطالعة براتيان اول و همكاران(1390 ) پايايي با روش همساني دروني (آلفاي كرونباخ ) و بازآزمايي به ترتيب برابر 86/0 و80/0 به‌دست آمد.

 

هر یک از جمله های زیر را بخوانید ، اگر جمله با آن چه احساس می کنید یا با آن چه باور دارید مطابقت کرد ، پاسخ "صحیح " به آن بدهید ، اما اگر با آن چه احساس می کنید یا باور دارید ، مطابقت نکرد به آن پاسخ "غلط" بدهید .

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 32 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 241 نفر