• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه اضطراب خصیصه‌ای-موقعیتی اشپیلبرگر
پرسشنامه اضطراب خصیصه‌ای-موقعیتی اشپیلبرگر
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار
  • نمره‌گذاری

پرسشنامه اضطراب موقعيتي – خصيصهاي اشپيلبرگر يك وسيله خودسنجي است كه به طور گسـتردهاي بـه كـار رفتـه است (اين پرسشنامه شامل دو مقياس  روانسنجي خودسنجي جداگانه براي انـدازه‌گيـري دو مفهوم متمايز، اما وابسته با اضطراب است. در اضطراب موقعيتي يك موقعيت هيجاني موجب درك آگاهانه و ذهني احساس تنش، بيم، ناآرامي، نگراني و فعاليت زياد (انگيختگي) سيستم اعصاب خودمختار ميشود. اضـطراب مـوقعيتي اغلب اوقات متغير بوده و كاركردي از استرس موقعيتي است. اضطراب خصيصهاي عبارت است از تفاوتهاي فـردي در گرايش به ادراك يا ارزيابي موقعيت استرس به صورت تهديد كننده يا خطرناك پاسخ به ايـن موقعيـتهـا موجـب افزايش اضطراب مي‌شود.

همساني دروني مقياس اضطراب موقعيتي و خصيصهاي نسبتاً بالا است. ضـريب آلفـاي مقيـاس اضـطراب مـوقعيتي و خصيصه‌اي 0.90 است. پايايي مقياس اضطراب خصيصه‌اي به شيوه بازآزمايي بين 0.73 تا 0.86 براي يك سـاعت تـا ۱۰۴ روز است. پايايي بازآزمايي مقياس اضطراب موقعيتي پايين است. براي اين كه اين آزمون بـه تغييـر اضـطراب در نتيجه استرس موقعيتي حساس است (اشپيلبرگر، ۱۹۸۸؛ به نقل از لطفي افشار، ۱۳۷۶ )
پناهي شهري (1372) به روش بازآزمايي، براي مقياس اضطراب خصيصه‌اي همبستگي 0.84 و براي مقياس اضـطراب موقعيتي همبستگي 0.76 به دست آورد.
در پژوهش خانی پور و همکاران (1390) ضریب همسانی این آزمون به شیوه آلفای کرونباخ 66/0 به دست آمد. اعتبار آن به روش همسانی درونی در کار با بزرگسالان، دانشجویان و فراخواندگان ارتش 95/0 - 86/0، به روش آزمون - بازآزمون برای دانش آموزان 77/0 و برای دانشجویان 70/0 گزارش شده است (آنتونی و همکاران، 2002، به نقل از خانی پور و همکاران، 1390). در هنجاریابی آزمون در ایران اعتبار آزمون - بازآزمون برای مقیاس رگه اضطراب 65/0 تا 86/0 ضریب آلفای کرونباخ برای حالت اضطراب 92/0 محاسبه شد (مهرام، 1994، به نقل از خانی پور، 1390).

 

مقياس اضطراب موقعيتي، شامل ۲۰ جمله است و از افراد خواسته مي‌شود كه ميـزان احساسشـان را در زمـان اجـراي پرسشنامه گزارش كنند. شدت احساس اضطراب ذهني به وسيله يك مقياس چهار درجه‌اي ليكـرت (خيلـي كـم، كـم، زياد، خيلي زياد) مشخص مي‌شود. مقياس اضطراب خصيصه‌اي نيز شامل ۲۰ جمله است كه فرد بايد احسـاس كلـي خود را در اكثر اوقات مشخص سازد. مقدار فراواني نشانه اضطراب تجربه شده با چهار درجـه (تقريبـاً هرگـز، گـاهي اوقات، بيشتر اوقات و تقريباً هميشه) مشخص مي‌شود.

15,000 تومان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 40 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 130 نفر