• پشتیبانی
  • 09194192929
صمیمیت واکر و تامپسون
صمیمیت واکر و تامپسون
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

ایجاد رابطه همراه با احترام، تعهد و عواطف مثبت را صمیمیت ارتباطی  می‌نامند، به گونه‌ای که همسران در این ارتباط، احساس با ارزش بودن و مورد توجه و احترام بودن کنند (عذرا اعتمادی، بتول امین جعفری، مرضیه شاه سیاه، ۱۳۹۳). صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه‌ام را محکم می‌کند و به‌طور مثبتی با سازگاری رضایت زناشویی همراه است. صمیمیت اغلب به‌‌عنوان یک فرآیند پویا توصیف می‌شود و عبارت است از نزدیکی، تشابه و رابطه شخصی دوست‌ داشتنی با دیگری که مستلزم آگاهی، درک عمیق، پذیرش و بیان افکار و احساسات است. به نظر هات فيلد  (۱۹۸۸) صمیمیت فرایندی است که افراد در آن تلاش  می‌کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهتها و تفاوتهایشان را در احساسات، افکار و رفتار کشف کنند. به نظر استرنبرگ (۱۹۸۷) صمیمیت، احساساتی است که نزدیکی، تعلق و تماس را ایجاد می‌کند. اسكنارچ (۱۹۹۱) صمیمیت را فرایند در تماس بودن، درک خود و افشای خود در حضور همسر  می‌داند (اعتمادی ، امین جعفری ، شاه سیاه،۱۳۹۳). صميميت توجه و اهميت اعضای خانواده برای يكديگر تعريف شده است و عوامل نزديكی عاطفی در قالب مهر، از خود گذشتگی و رضايت را شامل می شود احساسی است مبنی بر اين كه رابطه مهم باز توام با عزت همبستگی و تعهد متقابل است. صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف می شود. اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حاکی از آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند. صمیمیت را می توان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران دانست که خودآگاهی و رشد هویت، برای ظرفیت قابلیت شخص در جهت صمیمیت بسیار ضروری است. مفهوم پردازی رایج از صمیمیت، سطح نزدیکی به همسر، به اشتراک گذاری ارزش ها و ایده ها، فعالیت های مشترک، روابط جنسی، شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن است.فردی که میزان صمیمیت بالاتری را تجربه کند قادر است خود را به شیوه مطلوب تری در روابط عرضه کند و نیازهای خود را به شکل موثرتری به شریک و همسر خود ابراز کند (اعتمادی ، امین جعفری ، شاه سیاه،۱۳۹۳).

 

ثنایی (۱۳۷۹) ضریب پایایی این پرسشنامه را براساس داده‌های ۱۰۰ زوج در اصفهان ۹۶٪ بدست آورده است. بهرامی خوندابی و همكاران (۱۳۸۴) در پژوهش خود نشان دادند که مقیاس صمیمیت با ضریب آلفای ۰/۹۱ تا ۰/۹۷ از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است، همچنین آنها از طريق اجرای همزمان اين پرسشنامه با مقياس صميميت زناشويی ضريب همبستگی دو پرسشنامه را محاسبه کردند، ضريب همبستگی محاسبه شده ۰/۵۸ بدست آمد كه نشان دهنده اعتبار اين مقياس است. نتيجه بدست آمده از پژوهش نادری مقدم (۱۳۸۶) در استفاده از روش بازآزمايی و اجرای پرسشنامه روی ۳۰ نفر از آزمودنی ها با فاصله زمانی سه هفته ضريب همبستگی بدست آمده را ۰/۹۵ گزارش داد.

 

10,000 تومان
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
تعداد سوالات: 17 سوال
دسته بندی:
اجتماعی و روابط بین فردی
روابط زوجی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 135 نفر