• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس افسردگی زونگ
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

مقیاس زونگ (SDS) توسط ویلیام زونگ در سال ۱۹۶۵ انتشار یافت و پس از انتشار تحقیقات بسیاری در آمریکا و سایر کشورهای دنیا برای بررسی روایی و پایایی آن انجام گرفت. این پرسشنامه دارای ۲۰ ماده است و شدت افسردگی را در چهار سطح به دست می‌دهد. مقیاس تجدید نظر شده زونگ در مطالعات کلینیکی و بین فرهنگی و در مطالعات شیوع افسردگی در جمعیت طبیعی بکار گرفته می‌شود. از این پرسشنامه بیشتر به‌عنوان یک وسیله نیمه سازمان یافته توسط مصاحبه‌گر برای رتبه بندی افسردگی استفاده می‌شود. مقیاس افسردگی زونگ را می‌توان به‌آسانی در اندازه گیری شدت افسردگی بکار برد.

 این مقیاس در سال 1378 توسط روستازاده در اصفهان اعتبار یابی شده، همچنین توسط حبیب پور در سال 1382 بر روی دختران و پسران دبیرستانی اعتبار یابی شده است؛ و درنهایت صفرعلیزاده و همکاران نیز در سال 1388 پایایی مقیاس افسردگی زونگ را 0.90 برآورد کرده‌اند.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 20 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 759 نفر