• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی بک
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار
  • نمره‌گذاری

پرسشنامه افسردگي بك بـه طـور گسترده‌اي براي ارزيابي شدت افسردگي در بيماران با تشخيص روانپزشكي و همچنـين بـراي بيماريـابي در جمعيـت بهنجار، به كار گرفته شده است. پرسشنامه افسردگي بك به منظور سنجش بازخوردها و نشانه‌هاي فراوانـي كـه بيمـاران افسـرده نشـان مـي‌دهنـد، ساخته شده است در جريان روان درماني بك مشاهده منظمي ترتيب داد و نشـانه‌هـا و نگـرشهـاي مشـخص بيمـاران افسرده را ثبت كرد. او گروهي از نشانه‌ها و نگرشها را كه مختص افسردگي بودنـد. همسـان بـا توصـيفهـاي منـابع روانپزشكي افسردگي بودند، انتخاب كرد. از اين طريق ۲۱ نشانه و نگرش شناسايي شدند و هر كدام به وسـيله ۴ يـا ۵ جمله كوتاه براساس شدت تنظيم شدند. ارزش عدد صفر تا سه براي هر جمله، نشان دهنده شدت درجه تعيـين شـده است. اين مواد و وزنهاي آنها به طور منطقي انتخاب شدند.

بك، استير و گاربين (۱۹۸۸ ) مطالعات پژوهشي عمده‌اي را كه در طول ۲۵ سال بر روي پرسشنامه افسـردگي بـك صورت گرفته است، بررسي كردند. آنها اظهار كردند كه پرسشنامه افسردگي بك همساني دروني (ضـريب آلفـا) 0.87 بود و پايايي آن به روش بازآزمايي بيش از 0.60 بود. اعتبار همزمان پرسشنامه افسردگي بـك بـا شـاخصهـاي ديگـر درجه‌بندي افسردگي بالا است. پرسشنامه افسردگي بك با سنجش باليني افسردگي و خودسنجي‌هاي ديگر روانپزشكي همبستگي مثبت بالايي دارد. ميانگين پرسشنامه افسردگي بك با مقياس درجه‌بندي روانپزشـكي هـاميلتون (HRSD)، مقياس افسردگي پرسشـنامه شخصـيتي چنـد وجهـي مينـه سـوتا (MMPI-D)، مقياس خودسنجي زونگ، مقیاس فهرست صفات عاطفي چندگانه افسردگي (D-CMAACL)، و R-90-SCL در بيماران روانپزشكي بيش از 0.60 اسـت. 
در ايران ضريب همبستگي هر بخش با نمره كل آزمون بين ۳۲ %تا ۶۸ %و ضريب همساني دروني آن ۸۵ %گزارش شده است (پورشهباز، ۱۳۷۲ ) پايايي پرسشنامه افسردگي بك در تحقيقي ديگر برروي ۳۷۵ نفر از افراد عادي جامعه با روش بازآزمايي ۴ ماهه در ايران 0.49 گزارش شده است (يكه يزدان دوست، ۱۹۸۸؛ به نقل از ذوالفقاري، ۱۳۷۷ ). 

اين پرسشنامه حاوي ۲۱ گروه جملات است. لطفاً هر گروه از جمـلات را بـه دقـت بخوانيـد. سـپس در هـر گروه از جملات يك جمله را انتخاب كنيد كه بهتر از همه گوياي احساسات شما طي دو هفته گذشته تا به همـين امـروز اسـت. اگر به نظرتان ميرسد كه‌ در يك گروه از جملات، چند جملـه بـه يك اندازه در مورد شما صدق مي‌كند، گزینه ای را كه از همه بالاتر است انتخاب کنید.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 21 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 1023 نفر