• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار
  • نمره‌گذاری

پرسشنامه تمایل جنسی توسط هالبرت و اپت (۱۹۹۲) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ویژگی‌هایی است که آن را قابل استفاده در فرهنگ‌های مختلف کرده است. به تعبیری، شیوه تنظیم گویه‌ها به صورتی است که بر فعالیت‌های جنسی جاری و بر تجارب جنسی فرد در گذشته تأکید ندارد، بلکه این آزمون بر تمایل به انجام امور جنسی حتی در صورتی که آزمودنی تجربه فعالیت جنسی نداشته باشد، می‌پردازد. این پرسشنامه توسط درمانگران جهت امور بالینی، سنجش مشکلات جنسی و زناشویی و در پژوهش‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هالبرت و اپت (۱۹۹۲) اعتبار آزون ـ بازآزمون را ۸۶/۰ گزارش کردند. ضریب همسانی درونی را ۸۹/۰ به دست آوردند.
یوسفی و همکاران (۱۳۹۲) در بررسی اعتباریابی و روایی‌سنجی شاخص تمایل جنسی هالبرت روی نمونه‌ای ۳۲۵ نفر ضریب همسانی درونی پرسشنامه را ۹۲/۰ گزارش کردند. ضرایب روایی همگرای پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت با مقیاس‌های خود ابرازی جنسی و عملکرد جنسی و نیز ضریب روایی هم‌زمان پرسشنامه با سیاهه تمایل جنسی اسپکتور، معنادار بودند. ضرایب پایایی به شیوه تصنیف ۹۲/۰ و ۹/۰ و ضریب پایایی به شیوه دو نیمه کردن گاتمن برابر ۷۸/۰ گزارش شد میانگین نمرات ۷۲/۵۶ با انحراف استاندارد ۵۲/۱۶ بود. شفیعی (۱۳۸۴) نیز روی نمونه‌ای مشتمل بر دانشجویان این پرسشنامه را اجرا کرده و ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ گزارش شده است.

 

لطفاً گزینه‌ای را که بهتر و دقیق‌تر بیانگر تمایل جنسی شما است، انتخاب کنید.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 25 سوال
دسته بندی:
روابط زوجی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 1229 نفر