• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پرخاشگری
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه پرخاشگری توسط باس و پری در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سؤال است که ۱۴ سؤال آن «خشم»، ۸ سؤال «تهاجم» و ۸ سؤال دیگر عامل «کینه‌توزی» را می‌سنجد. این پرسشنامه چهار عامل رفتاری پرخاشگری بدنی (نُه پرسش)، پرخاشگری کلامی (پنج پرسش)، خشم (هفت پرسش) و کینه‌‌ورزی (هشت پرسش) را ارزیابی می‌کند. این عوامل در سه مؤلفه حرکتی یا ابزاری (پرخاشگری بدنی و کلامی)، هیجانی (خشم) و شناختی (کینه‌ورزی) طبقه‌بندی می‌گردند.

روایی فرم اصلی این پرسشنامه توسط سازندگان آن محاسبه شده و برای عوامل پرخاشگری بدنی، کلامی، خشم و کینه‌ورزی به ترتیب ۸۰/۰، ۷۶/۰، ۷۲/۰ و ۷۲/۰ گزارش شده است. گفتنی است که محتوای عامل کینه‌ورزی در پرسشنامة پرخاشگری، شامل دو گونه پرسش د مورد رنجیدگی و بدمانی بود. زاهدی‌فر، نجاریان و شکرکن (۱۳۷۹) ضرایب بازآزمایی بین نمره‌های آزمودنی در دو نوبت را ۶۴/۰ و ۷۹/۰ و ضریب آلفای کرونباخ ۸۷/۰ گزارش کرده‌اند. همچنین اعتبار این پرسشنامه برای کودکان ۱۰ ساله توسط نجاریان در سال ۱۳۷۵ در یک بررسی مقطعی ۴۹۲ نفر از دانشجویان ۱۸ تا ۲۲ ساله (۲۴۸ پسر و ۲۴۴ دختر) دانشگاه شیراز به کمک تحلیل عاملی، چهار عامل رفتاری خشم، پرخاشگری بدنی و کلامی، رنجیدگی و بدگمانی از آن استخراج شد. ضریب پایایی این پرسشنامه به شیوه بازآزمایی برابر با ۷۸/۰ بود. همچنین، همبستگی بالای عوامل با نمره کل پرسشنامه، همبستگی ضعیف عوامل با یکدیگر و مقادیر ضریب آلفا همگی نشان‌دهندة کفایت و کارایی این پرسشنامه برای کاربرد پژوهشگران، متخصصان و روانشناسان در ایران است. محمدی (۱۳۸۵) اعتبار پرسشنامه را از راه سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و تنصیف مورد تحلیل قرار داد که به ترتیب، ضرایب ۸۹/۰، ۷۸/۰ و ۷۳/۰ به دست آمد. روایی این پرسشنامه نیز از راه شاخص‌های روایی همگرا، هم‌زمان و تحلیل عوامل مورد بررسی قرار گرفت. روایی همگرای پرسشنامه پرخاشگری با محاسبه ضریب همبستگی زیر مقیاس‌های این پرسشنامه با یکدیگر و با کل پرسشنامه، تأیید شد که این ضرایب بین ۳۷/۰ تا ۷۸/۰ متغیر و معنادار بودند. روایی هم‌زمان نیز با به‌کارگیری مقیاس آسیب روانی عمومی، برآورد شد که ضریب همبستگی ۳۴/۰ بین پرسشنامه پرخاشگری و آسیب روانی عمومی معنادار بود. نتایج تحلیل عوامل با استفاده از روش‌های مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس، نشان داد که این پرسشنامه، از چهار عامل خصومت، پرخاشگری جسمانی، پرخاشگری کلامی و خشم تشکیل شده است. این عوامل، بیشتر از ۴۶ درصد واریانس کل را تبیین می‌کنند.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
تعداد سوالات: 30 سوال
دسته بندی:
شخصیت
مخاطبین:
کودک و نوجوان
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 365 نفر