• پشتیبانی
  • 09194192929
اضطراب امتحان فریدبن
اضطراب امتحان فریدبن
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدبن توسط فریدبن و جاکوب (۱۹۹۷) برای تشخیص اضطراب امتحان بزرگسالان طراحی شده است و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان نظیر تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی است.

در پژوهش فریدمن و جاکوب (۱۹۹۷) روی نمونه‌ای شامل ۳۷۰۰ نفر ضریب آلفای کرونباخ به قرار زیر بود تحقیر اجتماعی ۹۱/۰، خطای شناختی ۸۵/۰ و تنیدگی ۸۱/۰ و برای کل مقیاس ۹۱/۰ گزارش شد. ضریب اعتبار هم‌زمان این پرسشنامه با پرسشنامه‌های اضطراب هبرا (زیندر و نوو، ۱۹۹۲)، اشپیل‌برگر ۸۴/۰ برای پسرها و ۸۲/۰ برای دخترها گزارش شد.

با عزت و همکاران (۱۳۹۱) این آزمون را روی نمونه‌ای ۳۲۸ نفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی اجرا کردند که ضریب آلفای کرونباخ عوامل تحقیر اجتماعی ۹۰/۰، خطای شناختی ۸۵/۰، تنیدگی ۸۳/۰ و آلفای کرونباخ کل ۹۱/۰ بود. ساختار عاملی آزمون اضطراب فریدمن بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس ۳ عامل را تأیید کرد. میانگین ۶۲/۴۵ و انحراف استاندارد ۹۸/۹ گزارش شد.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
تعداد سوالات: 23 سوال
دسته بندی:
شخصیت
مخاطبین:
کودک و نوجوان
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 298 نفر