• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه اضطراب دستاورد
پرسشنامه اضطراب دستاورد
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

آزمون اضطراب دستاورد توسط آلپرت و هابر (۱۹۶۰) به منظور ارزیابی اضطراب پیشرفت تحصیلی که دانش‌آموزان تجربه می‌کنند، طراحی شده است که شامل ۱۹ گویه می‌باشد. ۹ گویه این پرسشنامه نشان‌دهنده اضطراب برانگیزاننده و ۱۰ گویه نشان‌دهنده اضطراب تضعیف‌کننده است.

اعتبار بازآزمایی این آزمون در حد بالا برابر ۷۵/۰ گزارش شده است. نتایج نشان داد که عملکردها در هر دو مقیاس به صورت منفی با یکدیگر همبستگی داشتند (طیف همبستگی از ۳۷/۰- تا ۴۸/۰) (آلپرت و هابر، ۱۹۶۰). واتسون و جین (۱۹۸۸) این پرسشنامه را روی ۳۷۸ دانشجو اجرا کردند. نتایج تأییدکننده تک‌بعدی بودن مقیاس بود. همچنین با سایر ابزارهای بررسی پیشرفت تحصیلی همبستگی بالایی نشان داد. نتایج گویه‌های آزمون و نمره کل و همبستگی هر گویه با نمره کل و تأثیر حذف هر یک از گویه‌ها در آلفای کرونباخ نشان داده شده است.  

مشخصه‌های آماری گویه‌ها و نمره کل آزمون، همبستگی گویه‌ها با نمره کل و تأثیر حذف هر یک از گویه‌ها در آلفای کرونباخ (۱۲۰=n)

 

شماره

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی با نمره کل

آلفای کرونباخ در صورت حذف گزاره

شماره

میانگین

انحراف استاندارد

همبستگی با نمره کل

آلفای کرونباخ در صورت حذف گزاره

1

45/3

24/1

265/0

514/0

11

76/3

30/1

238/0

519/0

2

65/02

30/1

099/0

544/0

12

29/3

44/1

080/0

549/0

3

52/03

24/1

150/0

535/0

13

83/3

16/1

466/0

481/0

4

96/2

22/1

246/0

518/0

14

72/3

22/1

171/0

531/0

5

71/3

16/1

249/0

518/0

15

47/2

19/1

129/0

563/0

6

73/2

28/1

076/0

548/0

16

30/3

37/1

114/0

542/0

7

83/3

10/1

134/0

537/0

17

05/3

14/1

185/0

529/0

8

68/3

34/1

199/0

526/0

18

43/2

05/1

154/0

534/0

9

91/2

24/1

145/0

535/0

19

69/3

16/1

283/0

513/0

10

75/2

15/1

212/0

534/0

 

 

 

 

 

 

ضریب آلفای کرونباخ کل برای مقیاس برابر با ۵۷۷/۰ با میانگین ۸۲/۶۱ و انحراف استاندارد و ۷۲/۷ به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس اضطراب تسهیل‌کننده ۵۷۷/۰ با میانگین ۲۵/۲۶ و انحراف استاندارد ۴۶/۵ و زیر مقیاس اضطراب تضعیف‌کننده ۷۱۹/۰ با میانگین ۵۷/۳۵ و انحراف استاندارد ۳۹/۶ بود.

رایگان
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
تعداد سوالات: 19 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
کودک و نوجوان
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 433 نفر