• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه نیازهای اساسی گلسر
پرسشنامه نیازهای اساسی گلسر
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

ویلیام گلاسر (۱۹۲۵-۲۰۱۳) تدوین‌کننده نظریه‌های شناختی کنترل، واقعیت درمانی و انتخاب است. مهم‌ترین علاقه‌مندی‌های او شامل مسئولیت‌پذیری، مواجهه با واقعیت و پذیرش نتایج انتخاب‌ها بوده و از جمله ویژگی‌های کار گلاسر علاقه و پیگیری او در کاربردی نمودن نظریات‌اش در حوزه‌های مشاوره، آموزش و مدیریت می‌باشد. در پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر شرکت‌کننده در پنج حوزه نیاز به بقا، عشق و تعلق خاطر، قدرت و خودشکوفایی، آزادی و تفریح (با توصیفات عمومی آنها که در انتهای همین آزمون تشریح می‌شود) خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. افراد برای خودشناسی و شناخت اولویت‌های خود از این آزمون استفاده می‌کنند. این آزمون، برای تمام افراد نوجوان و بزرگسال جامعه (رده‌ی سنی 13 سال و بالاتر از آن)، به‌صورت فردی و گروهی، قابل اجرا است. پرسش‌نامه‌ی BNQ شامل 35 سؤال است. به‌طور متوسط، اجرای این پرسش‌نامه حدود 10 دقیقه طول می‌کشد.

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تاييد شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالاي 70 درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد.
ضريب آلفاي كرونباخ براي 35 عنوان مقياس 0.92 گزارش گرديد و براي خرده مقياسها به ترتيب عبارت است از: 0.71 براي بقا، 0.69 براي عشق و تعلق، 0.69 براي قدرت، 0.75 براي آزادي و 0.71 براي تفريح. پايايي بازآزمايي براي كل آزمون 0.81 و براي خرده مقياسها به ترتيب عبارت است از0.44 برای بقاء، 0.48 براي عشق و تعلق، 0.61 براي قدرت، 0.64 براي آزادي و 0.64 براي تفريح (فتحي، رضاپور و ياقوتي آذر، 1831 .)
ميزان پايايي پرسشنامه نيازهاي اساسي گلسر در پژوهشی توسط هفت لنگ و همکاران (1398)در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر با رضایت از زوجیت، سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان متأهل با روش ضريب آلفاي كرونباخ، 0.9 به دست آمد كه نشان مي‌دهد اين پرسشنامه از پايايي مورد قبولي برخوردار است و امكان تعميم‌پذيري را در جامعه مورد مطالعه دارد.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 35 سوال
دسته بندی:
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 2958 نفر