• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه احساس فشار روانی مارکهام
پرسشنامه احساس فشار روانی مارکهام
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه احساس فشار روانی در سال ۱۹۹۲ توسط اورسولا مارکهام به منظور سنجش تنیدگی روانی و هیجانی ناشی از فشارزاهای محیطی با ۳۶ سؤال دو گزینه‌ای (بلی ـ خیر) تدوین گردید. در این پرسشنامه، از پاسخگو خواسته می‌شود تا نظر خود را نسبت به سؤال‌هایی که نشانگر وجود برخی از آشفتگی‌های روانی ـ هیجانی همچون ضعف حافظه، اضطراب و نگرانی، ناتوانی در تصمیم‌گیری، ترس از بیماری و غیره است، در قالب پاسخ‌های بلی ـ خیر بیان کند.

این پرسشنامه توسط وهابی، تازه‌آبادی و گنگانی مورد پژوهش قرار گرفته است. روایی و اعتبار این پرسشنامه در سطح جهان مورد تأیید قرار گرفته است (به نقل از گراث، ترجمه پاشا شریفی، نیکخو، ۱۳۷۳). این مقیاس روی گروهی از دانشجویان دوره‌های کارشناسی شهر تهران هنجاریابی شده است. ضریب اعتبار محاسبه شده برای این مقیاس با روش آلفای کرونباخ ۸۳/۰ گزارش شده است. (پاسالاری فیض‌آباد، ۱۳۸۶). ضریب پایایی این پرسشنامه در نمونه ایرانی با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۴/۰ گزارش شده است (صادقی، ۱۳۸۸).

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 36 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 1413 نفر