• پشتیبانی
  • 09194192929
اقتدار والدینی بوری
اقتدار والدینی بوری
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

با توجه به تأثیر شیوه‌های فرزند پروری بر عزت‌نفس انسان، پژوهشگران شیوه‌های فرزند پروری را بر اساس دو بعد «پذیرندگی-پاسخ دهندگی» و «توقع داشتن-کنترل» طبقه‌بندی نموده‌اند. با توجه به این ابعاد بامریند سه نوع الگوی رفتاری والدین را ارائه نمود:


الف) الگوی رفتاری مقتدرانه
ب) الگوی رفتاری مستبدانه
ج) الگوی رفتاری آسان‌گیر


والدین دارای الگوی رفتاری مقتدرانه در امر تربیت فرزند خودکنترل و گرمی زیاد، والدین مستبد کنترل زیاد و گرمی کم، والدین آسان‌گیر کنترل کم و گرمی زیاد اعمال می‌نمایند. هرکدام از شیوه‌های فرزند پروری پیامدهای متفاوتی دارد. شیوه فرزند پروری مقتدرانه و اطمینان‌بخش باعث می‌شود فرزندان سرزنده، شاداب، دارای عزت‌نفس بالا و خودکنترلی بالا باشند و همین امر باعث می‌شود که در دوره نوجوانی، از سطح بالای جرئت و موفقیت برخوردار باشند. خانواده‌ها با شیوه فرزند پروری مستبدانه احتمالاً فرزندان مضطرب، ناشاد و ناسازگار تربیت می‌کنند. شیوه فرزند پروری آسان‌گیر باعث می‌شود فرزند تکانشی، نافرمان، سرکش و متوقع و وابسته بار بیاید و عملکرد ضعیفی در مدرسه از خود نشان دهد. بامریند روی نقشی که اقتدار یا کنترل والدین در ایجاد شایستگی سازنده در کودکان دارد، تمرکز داشت. بامریند شایستگی سازنده را به‌عنوان مسئولیت‌پذیری اجتماعی، استقلال، گرایش به پیشرفت و سرزنده بودن تعریف نمود. بامریند در طی مطالعات خود دریافت سبک مقتدرانه در شکل‌دهی شایستگی سازنده در کودکان پیش‌دبستانی بیشترین اثربخشی را داشت. مطالعات او نشان داد که کودکانی که با سبک‌های مستبدانه و آسان‌گیر بار می‌آمدند شایستگی سازنده کمتری داشتند (سپهریان آذر و همکاران، 1392).

 

نتایج پژوهش‌های اسفندیاری، (۱۳۷۴)، رضایی، (۱۳۷۵) و مهرافروز، (۱۳۷۸) به نقل از فراهانی (۱۳۸۶)، نشان دادند که این پرسشنامه از مشخصه‌های روان‌سنجی مناسب برای اندازه‌گیری دیدگاه اولیه بامریند (۱۹۷۱) درزمینهٔ شیوه‌های فرزند پروری هست (اژه‌ای و همکاران، ۱۳۹۰).


بوری آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای سبک مقتدر منطقی ۰/۸۵، سبک مستبدانه ۰/۸۷ و آسان‌گیر ۰/۷۴ گزارش نموده است. اژه‌ای و همکاران در جدیدترین پژوهش آلفای این مقیاس را برای سبک مقتدرانه، مستبدانه و آسان‌گیر به ترتیب ۰/۸۹، ۰/۹۵ و ۰/۸۴ گزارش نموده‌اند. در پژوهش سپهریان آذر و همکاران (۱۳۹۲) نیز ضریب همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۲، ۰/۷۳ و ۰/۷۰ به دست آمد.


پرسشنامه اقتدار والدینی با دامنه ضرایب آلفا از ۰/۷۴ تا ۰/۸۷ برای خرده مقیاس‌ها، از همسانی درونی خوبی برخوردار است. ثبات PAQ با پایایی باز آزمایی با طول مدت ۲ هفته با دامنه ضرایب از ۰/۷۷ تا ۰/۹۲، نیز خیلی خوب است.


بوری (۱۹۹۱) برای مشخص کردن روایی پرسشنامه از روش روایی افتراقی استفاده نموده و نتایج آن بدین‌صورت است که سبک آمرانه مادر با سبک آسان گیر مادر رابطه معکوس(۰/۳۸-)، سبک آمرانه پدر با سبک آسان گیر پدر رابطه معکوس (۰/۵۰-)، سبک آمرانه مادر با سبک اقتداری مادر رابطه معکوس (۰/۴۸-)، سبک آمرانه پدر با سبک اقتداری پدر رابطه معکوس (۰/۵۲-) داشت، درحالی‌که سبک اقتداری مادر با سبک آسان گیر مادر (۰/۰۷) و سبک اقتداری پدر با سبک آسان گیر پدر (۰/۱۲) همبستگی مثبت غیر معنادار داشتند. این پرسشنامه توسط اسفندیاری (۱۳۷۴) ترجمه و با تغییراتی مورداستفاده قرارگرفته است. روایی محتوای پرسشنامه بر اساس داوری ۱۰ صاحب‌نظر درزمینهٔ روان‌شناسی و روان‌پزشکی خوب گزارش‌شده است (بشارت و همکاران، ۱۳۹۰).


اسفندیاری (۱۳۷۴) پایایی باز آزمایی این پرسشنامه را که بعد از گذشت یک هفته از اجرای اولیه، مجدداً از ۱۲ نفر از مادران نمونه موردمطالعه، خواسته بود تا پرسشنامه را تکمیل کنند برای شیوه آسان گیر (۰/۶۹)، برای شیوه آمرانه (۰/۷۷) و برای شیوه اقتداری (۰/۷۳) به دست آورده است (بشارت و همکاران، ۱۳۹۰).

15,000 تومان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 30 سوال
دسته بندی:
اجتماعی و روابط بین فردی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 113 نفر