• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی
پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی در سال ۱۹۹۵ توسط اسکات و بروس به منظور ارزیابی شیوه‌های تصمیم‌گیری و بر اساس نظریه سبک‌های تصمیم‌گیری طراحی شد. این پرسشنامه پنج بعد مختلف منطقی، شهودی، وابسته، اجتنابی و فوری را اندازه می‌گیرد. پرسشنامه دارای ۲۵ سؤال (برای هر بعد ۵ سؤال) است که در طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق درجه‌بندی شده است.
پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی یک ابزار خودگزارشی است که سبک‌های تصمیم‌گیری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون دارای ۲۵ عبارت است و آزمودنی باید در یک طیف لیکرت ۵ درجه‌ای (کاملاً مخالف ۱ تا کاملاً موافق ۵)، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات را مشخص سازد. این پرسشنامه دارای ۵ زیر مقیاس بوده و به هر زیر مقیاس ۵ عبارت اختصاص یافته است.

 

پایایی و روایی این پرسشنامه برای اندازه‌گیری سبک‌های تصمیم‌گیری به وسیله مطالعات مختلف بررسی شده و آن را قابل قبول گزارش نموده‌اند (بایوکو و همکاران، ۲۰۰۹). پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای سبک‌های مختلف از ۶۲/۰ تا ۸۷/۰ گزارش شده است (لو، ۲۰۰۰؛ اسکات و بروس، ۱۹۹۵). اسکات و بروس (۱۹۹۵)، ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس‌های پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی را بین ۶۸/۰ تا ۹۴/۰ گزارش کرده‌اند. اسکات و بروس (۱۹۹۵)، به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری عمومی از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده کرده‌اند. نتایج ساختار پنج عاملی این مقیاس را تأیید کردند. به منظور ارزیابی روایی محتوا نیز هم پیشینه نظری و هم پیشینه تجربی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
هادی‌زاده مقدم و طهرانی (۱۳۸۷) ضریب آلفای کرونباخ ۷۱/۰ را برای کل آزمون گزارش کرده‌اند. جهت سنجش روایی سازه نیز همبستگی بین سبک‌های تصمیم‌گیری و همچنین بین نمرات هر یک از گویه‌های پرسشنامه و نمرات مربوط به هر سبک مورد قرار گرفته است. نتایج روایی سازه پرسشنامه سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری را تأیید کردند. زارع و اعراب شیبانی (۱۳۹۰) مقدار پایایی پرسشنامه را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۷۵/۰ گزارش کردند. آن‌ها همچنین برای این پرسشنامه از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی ۴ هفته، ضریب همبستگی ۶۸/۰ و برای روش فرم موازی ضریب همبستگی ۷۵/۰ گزارش کردند. به منظور برآورد روایی محتوا، پرسشنامه به تعدادی از کارشناسان روان‌شناسی ارائه گردید و آن‌ها توان پرسشنامه را در سنجش سبک‌های تصمیم‌گیری مورد تأیید قرار دادند. تحلیل عاملی اکتشافی نیز برای بررسی روایی درونی به استخراج ۴ عامل از این پرسشنامه منجر شد. سبک تصمیم‌گیری منطقی، سبک تصمیم‌گیری شهودی، سبک تصمیم‌گیری وابسته و سبک تصمیم‌گیری اجتنابی با ارزش ویژه بزرگ‌تر از ۱، در مجموع ۳۸ درصد واریانس کل را تبیین کردند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس ادراک ریسک با سبک تصمیم‌گیری منطقی، شهودی، وابسته و اجتنابی به ترتیب ۲۸/۰، ۱۱۸/۰، ۹۹/۰ بود که روایی همگرا و واگرای مقیاس را تأیید کرد.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 25 سوال
دسته بندی:
شخصیت
تشخیصی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 435 نفر