• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تعهد سازمانی
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه تعهد سازمانی توسط پورتر، موادی، استریز و پورت (۱۹۷۴) تدوین و توسط انگل و پری (۱۹۸۱) اصلاً گردیده است. این ابزار مشخص می‌سازد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس مسئولیت می‌کند. این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد که شامل سه خُرده مقیاس تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری می‌باشد.

اینشر، گرنت‌ـ‌والون و دونادسون (۲۰۰۱) ضریب آلفای کرونباخ  این پرسشنامه را ۸۰/۰ به دست آوردند. همچنین، روایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای ابعاد تعهد سازمانی کلی، عاطفی، هنجاری و مستمر به ترتیب ۸۸/۰، ۷/۰، ۶۱/۰، ۷۹/۰ به دست آمد، که نشان‌دهنده روایی در سطح قابل قبول می‌باشد (اسکندری، ۱۳۸۶). پایایی آن به روش آلفای کرونباخ برای ابعاد مذکور ۷۱/۰ ۷۶/۰، ۶۴/۰، ۷۶/۰ به دست آمده است که حاکی از پایایی بالای پرسشنامه می‌باشد. روایی این پرسشنامه نیز توسط ساروقی (۱۳۷۵) تأیید شده است. امین بیدختی و صالح‌پور (۱۳۸۶) ضریب آلفای ۸۹/۰ را گزارش کردند. در پژوهش استوار و خاتونی (۱۳۸۷) ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای تعهد سازمانی کل، بعد عاطفی، هنجاری و مستمر به ترتیب ۸۱/۰، ۷۰/۰، ۴۲/۰، ۶۰/۰ گزارش شده است.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 15 سوال
دسته بندی:
شغلی و سازمانی
مخاطبین:
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 283 نفر