• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواکس (CDI)
پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواکس (CDI)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

یک ابزار خود گزارشی 27 آیتمی است که جهت ارزیابی نشانه هاي افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده میشود.آیتم هاي این پرسشنامه که از پرسشنامه افسردگی بک برگرفته شده است هر نشانه اي را که می تواند مختص افسردگیدوره کودکی باشد ارزیابی می کند: به عنوان مثال خلق پایین،خود ارزیابی ضعیف، و مشکلات بین فردي . CDIشامل 5خرده مقیاس می باشد که عبارتند از: خلق منفی،مشکلات بین فردي،احساس بیهودگی ، فقدان احساس لذت و عزت نفس پایین. این پرسشنامه با سایر پرسشنامه هاي مرتبط با افسردگی دوره کودکی و نوجوانی از جمله مقیاس افسردگی نوجوانان رینولدز همبستگی دارد. شمار ي از پژوهش ها نشان دادند که نمره کودکان افسرده به طور معناداري بالاتر از کودکان غیر افسرده در گروه کنترل می باشد.برخی شواهد نیز نشان دادند که این ابزار با وجود اینکه بیشترین کاربرد آن بررسی افسردگی در مطالعات همه گیرشناسی می‌باشد، به تغییرات نیز حساس است.نسخه 11آیتمی CDIنیز جهت بررسی وجود یا عدم وجود افسردگی در کودکان تهیه شده است.

مطالعات نشان دهنده مشخصات روانسنجی خوب برای CDI است. همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ 86/0 است . اعتبار همزمان و افتراقی نیز مناسب گزارش شده است )لوگلان و هلکاران2013،(.
رجبي و عطاري(1383) در پژوهش خود كه بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر انجام دادند ضريب پايايي پرسشنامه را به روش تنصيف 83/0 محاسبه كرده اند.( رجبي،غلامرضا و عطاري ، يوسفعلي،1383- تحليل عاملي سوالهاي پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان- تازه ها و پژوهشهاي مشاوره –بهار و تابستان 83- سال سوم – شماره 9و 10 – صص102-83


رجبي و عطاري(1383) در پژوهش خود كه بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر انجام دادند ضريب پايايي پرسشنامه را به روش آلفاي كرونباخ 88/0 محاسبه كرده اند.( رجبي،غلامرضا و عطاري ، يوسفعلي،1383- تحليل عاملي سوالهاي پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان- تازه ها و پژوهشهاي مشاوره –بهار و تابستان 83- سال سوم – شماره 9و 10 – صص102-83


1)استوار و رضويه 1382 – پايايي پرسشنامه را به روش بازآزمايي با فواصل زماني دو هفته اي 91/0 گزارش كرده اند. .(استوار،صغري و رضويه ،اصغر -1382 – بررسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان(SAS_A) جهت استفاده در ايران – پنجمين همايش سراسري بهداشت رواني كودكان و نوجوانان – دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان 16 الي 18 مهرماه 1382 2)رجبي و عطاري(1383) در پژوهش خود كه بر روي 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر انجام دادند ضريب پايايي پرسشنامه را به روش بازآزمايي 81/0 محاسبه كرده اند.( رجبي،غلامرضا و عطاري ، يوسفعلي،1383- تحليل عاملي سوالهاي پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان- تازه ها و پژوهشهاي مشاوره –بهار و تابستان 83- سال سوم – شماره 9و 10 – صص102-83

1)براي سنجش روايي مقياس CDI از روايي همزمان با ارزشيابي دبيران استفاده شد كه ضريب روايي 193/0 را نشان داد كه معناداربود.(كريمي،ص،1381، هنجاريابي ،پايايي ،روايي و تحليل پرسشنامه افسردگي كواكسCDI در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي – دانشكده تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان 2)استوار و رضويه 1382- روايي واگراي اين پرسشنامه را از طريق همبستگي آن با مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان(SAS_A) برابر با 35/0 گزارش كرده اند.(استوار،صغري و رضويه ،اصغر -1382 – بررسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس اضطراب اجتماعي براي نوجوانان(SAS_A) جهت استفاده در ايران – پنجمين همايش سراسري بهداشت رواني كودكان و نوجوانان – دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان 16 الي 18 مهرماه 1382 3)ضريب همبستگي بين پرسشنامه افسردگي كودكان و فرم كوتاه مقياس افسردگي كودكان 36/0 ، در كل نمونه 55/0 براي دختران و 32/0 براي پسران محاسبه شد.(رجبي،غلامرضا و عطاري،يوسفعلي،1383- تحليل عاملي سوالهاي پرسشنامه افسردگي كودكان و نوجوانان- تازه ها و پژوهشهاي مشاوره –بهار و تابستان 83- سال سوم – شماره 9و 10 – صص102-83
سيلور و همكاران 1989 ثبات دروني پرسشنامه را با استفاده از آلفاي كرونباخ در دامنه اي از 71/0 تا 94/0 گزارش كرده اند.(به نقل از استوار ، صغري – خير،محمد و لطيفيان ، مرتضي 1385 – بررسي سوگيري حافظه شناختي در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعي – مجله روانشناسي -39- سال دهم – شماره 3

رایگان
زمان تقریبی: ۳۰ دقیقه
تعداد سوالات: 27 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5010 نفر