• پشتیبانی
  • 09194192929
اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

تست اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است. این پرسشنامه دارای 20 سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد. طیف پاسخ دهی آن به صورت لیکرت بوده و دارای پنج درجه می باشد. 

این پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای کرونباخ 90/0 گزارش شده است. نسخه فارسی این مقیاس در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته و ناستی زایی پایایی آن را با آلفای کرونباخ 81/0 و قاسم زاده با آلفای کرونباخ 88/0 تأیید کرده اند (به نقل از بحری و همکاران،1390).

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 20 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5028 نفر