• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه حل مسئله هپنر (PSI)
پرسشنامه حل مسئله هپنر (PSI)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

هپنر و کراسکوف (1987 به نقل از لارسون، پنترا و و نستد، 1995) حل مسئله را شامل یک رشته پاسخ های رفتاری، شناختی و عاطفی می دانند که به منظور سازگاری با چالش های دروی و بیرونی را ابزار گردیده اند.
هپنر(1988) وجود سه ساختار را در فرآیند حل مسئله مطرح ساخته است عبارتند از : احساس کفایت در حل مسئله کنترل شخصی بر هیجان ها و رفتارها و سبک های گرایشی– اجتنابی. در این زمینه نیز شواهد پژوهشی و نظری گوناگونی درباره متغیرهای فراشناختی به ویژه ارزیابی خود به عنوان یک متغییر موثر در حل مسئله ارائه گردیده است.
پرسشنامه حل مسئله توسط هپنر و پترسن(1982) برای سنجش درک پاسخ دهنده از رفتارهای حل مسئله شان 35 ماده دارد که برای اندازه گیری چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانه شان طراحی تهیه شده است.
پرسشنامه حل مسئله برمبنای چرخش تحلیل عاملی دارای 3 زیر مقیاس مجزا است:
اعتماد به حل مسائل PSC با 11 عبارت، سبک گرایش – اجتناب AA با 16 عبارت، کنترل شخصی PC با 5 عبارت.

 

پرسشنامه حل مسئله با چندین نمونه از آزمودنی ها تنظیم و آزمایش شده است. آن همسانی درونی نسبتا بالایی با مقادیر آلفایی بین 0.72 تا 0.85 در خرده مقیاس ها 0.72 PC،0.84 AA و 0.85 PSC و 0.90 برای مقیاس کلی دارد. ( هپنر و پترسن 1982) . روایی آزمون نشان داد که ابزار سازه هایی را اندازه گیری می کنند که مربوط به متغییرهای شخصیتی و به طور قابل ملاحظه ای مرکز کنترل هستند(هپنر و پترسن1982). پایایی بازآزمایی نمره کل پرسشنامه در فاصله دو هفته در دامنه ای از 0.83 تا 0.89 گزارش شده که بیانگر این است که پرسشنامه حل مسئله ابزاری پایا برای سنجش توانایی حل مسئله است.
این پرسشنامه توسط رفعتی و با راهنمایی خسروی در سال 1375 ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد ( خسروی و همکاران 1377) آلفای کرونباخ به دست آمده در تحقیق خسروی ، درویزه و رفعتی(1377) و در تحقیق بذل (1383) بر طبق جدول زیر گزارش شده است که در حد قابل قبولی است.

همچنین در پژوهش راستگو و همکاران (1389) پایایی این پرسشنامه براساس دوبار اجرا در فاصله دو هفته بین 83% تا 89% گزارش شده است.
روایی:
با توجه به ضریب آلفای بدست آمده (اعتماد به نفس در حل مسئله85%، استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مسئله 84% و کنترل هیجانات و رفتار حین حل مسئله 72%) عامل ها از سازگاری درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار بودند .با توجه به اینکه پرسشنامه به زبان انگلیسی بود محقق آن را با کمک یکی از متخصصان زبان ترجمه کرد سپس با کمک همکاران چندین بار تصحیح و در بین 100 نفر از دانشجویان اجرا کرد که ضریب آلفای 80% برای اعتماد به نفس در حل مسئله ،78% برای استقبال یا اجتناب از فعالیت های حل مسئله و 70 % برای کنترل هیجانات و رفتار حین حل مسئله به دست آمده است.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 32 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5019 نفر