• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی
پرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه استاندارد اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی (۱۹۹۷) به منظور سنجش اهداف پیشرفت افراد ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۲ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) که دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. ، با سؤالاتی مانند: (آن دسته ازتکالیف درسی را دوست دارم که تااندازه ای سخت باشند تا بتوانم از آنها چیزی یاد بگیرم. دوست دارم به اساتید خود نشان دهم که از سایر دانشجویان کلاس زرنگ ترم.)  اهداف پیشرفت را می¬سنجد. 
این مقیاس از سه خرده مقیاس اهداف تبحری(۵ سوال)، اهداف رویکرد ـ عملکرد(۴ سوال) و اهداف اجتناب ـ عملکرد(۳ سوال) تشکیل شده است.

 

 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1392).  در پژوهش (بردبار و رستگار ، 1394)  پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای 70/0 به  دست آمده است. 

متغیر

ضریب پایایی

اهداف پیشرفت

84/0

 
رایگان
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
تعداد سوالات: 12 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5017 نفر