• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه سبکهای تصمیم‌گیری اسکات و بروس
پرسشنامه سبکهای تصمیم‌گیری اسکات و بروس
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

اسكات و بروس در مطالعات خود پیرامون سبك تصمیم گیری افراد و عوامل موثر بر آن ، بر ویژگی های درونی و تفاوت های فردی افراد توجه بسیاری نموده و براین اساس پنج سبك تصمیم گیری را تحت عنوان سبك های عمومی تصمیم گیری ارائه نموده اند. این پنج سبك عبارتند از : سبك تصمیم گیری عقلایی ، سبك تصمیم گیری شهودی، سبك تصمیم گیری وابستگی، سبك تصمیم گیری آنی و سبك تصمیم گیری اجتنابی.
پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) مشتمل بر ۲۵ سوال با طیف لیکرت می باشد. به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم گیری در این پرسشنامه ۵ سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از ۲۵ تا ۱۲۵ است.

 

روایی پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس 1995 محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی ان را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

مقیاس:    سبک عقلانی    سبک شهودی    سبک وابستگی    سبک آنی    سبک اجتنابی
ضریب آلفا:    85/0                    84/0                       86/0                    94/0                87/0

جدول شماره ۲: ضریب پایایی پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری محاسبه شده توسط اسکات و بروس

در پژوهش حاضر نیز روایی این ابزار با استفاده از تحلیل گویه محاسبه گردید و نتایج حاکی از روایی بسیار خوب این پرسشنامه بود. پایایی این ابزار نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک از زیر مقیاس های این پرسشنامه محاسبه گردید که در جدول شماره 3 قابل مشاهده است.

جدول شماره ۳: ضریب پایایی پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری

مقیاس:    سبک عقلانی    سبک شهودی    سبک وابستگی    سبک آنی    سبک اجتنابی
ضریب آلفا:    77/0                     78/0                      76/0                   86/0                83/0

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 25 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5114 نفر