• پشتیبانی
  • 09194192929
اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر (STAI)
اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر (STAI)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

مفاهیم اضطراب آشکار و پنهان، در ابتدا به وسیله کتل و سپس به صورت کاملتری توسط اشپیل برگر( 1970)  مطرح شد. 
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگركه به پرسشنامه STAI معروف است، به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد. 
اضطراب آشکار (S )، می تواند به عنوان مقطعی از زندگیِ یک شخص محسوب شود یا به عبارتی،  بروز آن موقعيتى است و اختصاص به موقعيتهاىِ تنش زا (جر و بحث‏ها، از دست دادنِ موقعيتهاى اجتماعى، تهديد امنيت و سلامت انسان) دارد (2، ص 3). اما، اضطرابِ پنهان (T)، به تفاوتهایى فردی، در پاسخ به موقعیت هایِ پر استرس با میزان های مختلف اضطراب آشکار، دلالت دارد. اضطراب آشکار و پنهان، در برخی زمینه ها به مثابه انرژی جنبشی و پتانسیل، با هم قابل مقایسه هستند. اضطراب آشكار همانند انرژى جنبشى، به يك عكس‏العمل يا فرايند ملموس اشاره دارد كه در زمانى معين و در سطحى معين از شدت واقع مى‏ شود. اضطراب پنهان، همانند انرژی پتانسیل، به تفاوت های فردی در عکس العمل ها اشاره دارد. انرژی پتانسیل، به تفاوت هایی در میزانِ انرژی جنبشی اشاره دارد که با یک موضوع جسمانی ویژه، همراه شده است و در صورتی که یک نیروی مناسب پدید آید، می تواند ظاهر شود 
پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان  STAI شامل مقیاس های جداگانه خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد. مقیاسِ اضطرابِ آشکار ( فرم y-1 از STAI) شامل بیست جمله است که احساسات فرد را در «این لحظه و در زمانِ پاسخگویی» ارزشیابی می کند. مقیاس اضطرابِ پنهان فرم y-2   از STAI هم شامل بیست جمله است که احساسات عمومی و معمولیِ افراد را می سنجد. نمونه مقياس ها در انتهاي مبحث آورده شده است. 

 

مهرام در سال 1372 مطالعه ای جهت استاندارد سازی آزمون اشپیل برگر انجام داد. او ضریب پایایی آزمون را در دو گروه هنجار و ملاک به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. میزان پایایی برای گروه هنجار (600 نفر) ، در مقیاس اضطراب آشکار و پنهان بر اساس آلفای کرانباخ  به ترتیب برابر با 9084/0 و 9025/0  است،  و این میزان در گروه ملاک(130 نفر) برابر با 9418/0 است. علاوه بر این،  پایایی آزمون، از طریق نسبت واریانس نمرات حقیقی به واریانس مشاهده شده محاسبه، و مقدار آن در گروه هنجار 945/0 ثبت شد. خطای استاندارد اندازه گیری آزمون برابر با 64/4 محاسبه شد. همچنین همبستگی نمرات مشاهده شده با نمره حقیقی برابر با 972/0 و با نمرات خطا، برابر با 234/0 محاسبه گردید.

علاوه بر این، مطالعه دارای روایی، از نوع ملاکی همزمان است.که جهت روایی، متناسب با حجم نمونه ملاک (130 فرد مضطرب با تشخیص روان پزشک)، 130 نفر از نمونه هنجار (با رعایت نسبت جنسیت وگروههای سنی اعضاء نمونه ملاک)  به طور تصادفی انتخاب شدند  و سپس جهت مطالعه روایی آزمون، میانگین های اضطراب آشکار و پنهان و بالاخره اضطراب مجموع در دو سطح 95/0 و 99/0 به صورت مجزا محاسبه شد که نتایج محاسبه اطمینان 95درصد و 99درصد معنادار بود. شاخص های هنجاری، به تفکیک مشاغل و مدارک تحصیلی مختلف، در زمینه های اضطراب آشکار، پنهان و اضطراب مجموع از دیگر نتایج این پژوهش است. 

همچنین پایایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف 87 درصد محاسبه گردیده است( 3، ص 76) کاظمی ملک محمودی ( 1382) و روحی (1384) نیز در  مطالعه مقدماتی[4] میزان پایایی آزمون
اسپیلبرگر را  به ترتیب 89  و 90درصد محاسبه کردند. 

علاوه بر این مطالعات نشان مى‏دهد كه همبستگى بين دو فرم اضطراب بسيار بالا می باشد (96/0 تا 98/0) و همبستگی بين مقياس خصيص ه‏اى اضطراب اسپيل برگر و مقياس هاى ديگر كه سازه اضطراب را مى ‏سنجند بالا می باشد به طوری که  همبستگى اين مقياس با  آزمونASQ [5] بین 75/0 تا 77/0 درصد، همبستگى آن با مقیاس TMAS[6] از 79/0 تا 83/0 برآورد شده است (اسپيل برگر ، 1983، به نقل از مهرام، 1372) 

رایگان
زمان تقریبی: 2۰ دقیقه
تعداد سوالات: 40 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5041 نفر