• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده (FACES III)
مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده (FACES III)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

«مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده– III  » یک ابزار 20 سوالی است که توسط اولسون و همکاران (1985) برای سنجش دو بعد عمدۀ عملکرد خانواده ، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیدۀ عملکرد خانواده ساخته شده است که بر وجود سه بعد محوری در عملکرد خانواده، یعنی همبستگی ، انطباق پذیری (قدرت تغییر کردن) و ارتباط تأکید دارد.
«مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده – III » سومین ابزار از یک رشته ابزار است که برای سنجیدن دو بعد از این سه بعد ساخته شده است. این ابزار برای قرار دادن خانواده ها در«الگوی حلقوی پیچیدۀ» تدوین شده است و این کار را با سنجیدن نظر اعضاء نسبت به خانوادۀ خود در وضع حاضر (ادراک) و در وضعیت دلخواه (ایده آل) آنها انجام می دهد. بنابر این، در این مقیاس به همان 20 سوال به دو طریق متفاوت پاسخ داده می شود.

در پژوهشی که به وسیله مظاهري و همکاران (1392) انجام شد، اعتبار ارزشیابی سازي پذیري و پیوستگی خانواده به وسیله آلفاي کرونباخ براي بعد پیوستگی 0.74 و براي بعد انطباق پذیري 0.75 بدست آمده است. مقیاس ارزیابی انطباق و انسجام خانوادگی تنها با یک آلفاي کلی 0.68 براي کل ابزار، 0.77 براي انسجام و 0.62 براي انطباق از یک همسانی درونی نسبی برخوردار است. ضریب همبستگی در بازآزمایی براي همبستگی خانواده 0.83 و براي انطباق پذیري خانواده 0.80 بود که نشان دهنده ثبات بسیار خوب است میزان همسانی درونی آن از روش آلفاي کرونباخ براي همبستگی 0.689 و براي انطباق پذیري 0.636 بدست آمده است.

رایگان
زمان تقریبی: 1۰ دقیقه
تعداد سوالات: 20 سوال
دسته بندی:
اجتماعی و روابط بین فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5013 نفر