• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه احساس تنهایی
پرسشنامه احساس تنهایی
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه توسط راسل و پیلوا و کورتونا در سال 1980 ساخته شده است و هدف از ساخت این پرسشنامه بررسی راه هایی برای حل مشکلات نوجوانان بوده است.
پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA) دارای 20 سوال بوده و این بیست سوال شامل 10 سوال منفی و ده سوال مثبت می شود.
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرتی بوده و لیکرت آن 4 درجه ای می باشد.

 

پایایی این آزمون در نسخه  جدید تجدید نظر شده 78% گزارش شد . پایایی آزمون به روش باز آزمایی توسط راسل ، پیلوا و فرگوسن (1978) 89% گزارش شده است . این مقیاس توسط شکر کن ومیردریکوند ترجمه وپس از اجرای مقدماتی واصلاحات به کار گرفته شد (نادری ،حق شناس ، 1388).
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تاييد شده است.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 20 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5064 نفر