• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه مهارتهای ذهن‌آگاهی کنتاکی (KIMS)
پرسشنامه مهارتهای ذهن‌آگاهی کنتاکی (KIMS)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است.
این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی (تمرکزگری) و پذیرش بدون قضاوت.
فرم انگلیسی این مقیاس در آغاز دارای ۷۷ سوال بود که به ۳۹ گویه کاهش یافت. این پرسشنامه در یک طیف لیکرت پنج درجه‌ای از خیلی به ندرت تا اکثراً نمره‌گذاری می‌شود.

 

همساني دروني ( ضريب آلفاي) آن بين 76/ و  91/0 براي چهار مقياس فرعـي توسط و بير همكاران ( 2004) گزارش شده است. تحليل عاملي مقدماتي و قطعي از سـاختار چهـار عامل حمايت نموده با و بسياري از متغيرهـاي ديگـر مـرتبط بـوده اسـت . بررسـي هـا نشـان داد كـه نمرات اين مقياس همبستگي پايين با نمرات حاصـل از بيمـاران مبـتلا بـه اخـتلال شخصـيت مـرزي داشته است ( بير، زير چـاپ در) ايـران ضـريب آلفـاي كرونبـاخ ايـن پرسشـنامه 76/0 بدسـت آمـد (نريماني و همكاران، 1391
ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های مشاهده گری،توصیف گری، تمرگز گری و پذیرش گری به ترتیب 91%، 84%، 83% و 87% است.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 39 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5047 نفر