• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور
پرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این آزمون ۴۷ ماده دارد و برای ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به شغل شان بکار برده می شود. پاسخ ها به صورت ۶ درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافق تنظیم شده است.

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پروژهش عابدینی (۱۳۹۵) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش عابدینی (۱۳۹۵) برای این پرسشنامه بالای ۷/۰ برآورد شد.      
پرسشنامه ضریب پایایی (الفای کرونباخ)
رضایت شغلی ۹۲/۰

 

رایگان
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
تعداد سوالات: 47 سوال
دسته بندی:
شغلی و سازمانی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5025 نفر