• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD)
پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر (FAD) برای ارزیابی عملکرد خانواده با عنوان توصیف مدل مک مستر از عملکرد خانواده ( MMFF) طراحی شده است، این ابزار در سال 1983 توسط ناتان بی. اپستاین و لاورنس ام بالدوین و دوان اس. بیشاپ تدوین شد. آن ابزار دارای 60 سوال است و شامل 7 مقیاس می باشد که 6 بعد خانوادگی و یک بعد عملکرد کلی خانوادگی را می سنجد. هر سوال FAD به یکی از این مقیاس ها یا ابعاد مربوط می شود. که عملکرد سالم و ناسالم خانواده را توصیف می کند.

اپشتاین و همکاران (2001) ضمن اجرای تحقیقات درباره ی «انطباق با بازنشستگی»، 178 زوج را که سالهای دهه ی شصت عمر خود را طی می کردند، مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش، روایی همزمان FAD با مقیاس روحیه ی مناسب با سن پیری فیلادلفیا (PGMS) و مقیاس رضایت از ازدواج لاک و الوس (LWMSS) توانست 28% (53/0 = R) واریانس LWMSS را به طور جداگانه برای هر یک از زوجین پیش بینی کند. بنابراین، این دو مقیاس، پدیده هایی را که مربوط به هم بودند، اندازه گرفتند. در سنجش روایی پیش بین، خانواده آزمایی FAD همچنین توانست 22% واریانس PGMS (47/0 = R) را برای شوهران و 17% واریانس (41/0 = R) را برای زنان، پیش بینی کند. در یک تحلیل موازی، LWMSS توانست فقط 11 درصد (34/0 = R) واریانس را برای شوهران و 12% (360 = R) برای زنان، پیش بینی کند.
در ايران اين ابزار توسط زاده محمدي و ملك خسروی هنجاریابی شده است که آلفاي كرونباخ كلي براي كل مقياس ها 94/0 بوده است (زاده محمدی و ملک خسروی، 1385). در پژوهش مذكور بيشتر به اعتباريابي بسنده شده است و اقدامي در جهت کشف عوامل و تائيد عامل ها صورت نگرفته كه محقق در پي بررسي تحليل عاملي اكتشافي و تائيدي است (یوسفی، 1391).
اعتبار و روایی ابزار سنجش عملکرد خانواده پس از تهیه توسط اپشتاین و همکارانش، در سال 1983 بر روی یک نمونه ی 503 نفری اجرا شد. دامنه ی ضریب آلفای مجموعه ها بین 72/0 تا 92/0 نشان دهنده ی همسانی درونی بالای آن است. در ایران نیز تحقیقات توسط بخاریان (1381)، نوروزی (1377)، ملانقی (1377)، بهاری (1379)، امینی (1379)، حاکی از اعتبار و پایایی بالای این پرسشنامه است.
در پژوهش یوسفی (1391)، همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود، ضرایب آلفاي کرونباخ و تنصیف شیوه ي سنجش خانوادگی مک مستر در کل نمونه براي 60 ماده و عامل هاي شش گانه استخراج شده، به تفکیک جنس بالا و رضایت بخش بوده (بالای 70) که حاکی از همگونی و همسانی ماده هاي پرسشنامه فوق هستند.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۲۵ دقیقه
تعداد سوالات: 60 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5010 نفر