• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI-6G)
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI-6G)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی به منظور هویت افراد توسط برزونسکی در سال ۱۹۸۹ ساخته و در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی ۴۰ عبارتی است که از ۴ زیر مقیاس تشکیل یافته است که شامل جهت گیری اطلاعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سردرگم/اجتنابی و تعهد است.
پرسشنامه سبک هویت ( برزونسکی ، ۱۹۹۲) یک مقیاس ۴۰ سوالی است که ۱۱ سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی، ۹ سوال مربوط به مقیاس هنجاری،۱۰ سوال آن مربوط به مقیاس سردر گم یا اجتنابی و ۱۰ سوال دیگر مربوط به مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و یک سبک هویتی محسوب نمی شود.

 

روایی آن از طریق ارزیابی همبستگی با مقیاس وضعیت هویت بنیون وآدامز (۱۹۸۶) تایید شده است. نتایج نشان داد که هویت کسب شده با زیر مقیاس جهت گیری اطلاعاتی و تعهد و هویت تأخیری با زیر مقیاس های تعهد، جهت گیری هنجاری، جهت گیری اطلاعاتی و جهت گیری سردرگم/اجتنابی همبستگی دارد.
غضنفری(۱۳۸۳) نیز ضریب پایایی آنرا از طریق آلفای کرانباخ بدست آورده است. آلفای کرانباخ بدست آمده برای هر یک از زیر مقیاس ها عبارت بود از: تعهد 0.75، جهت گیری هنجاری 0.72، جهت گیری سردرگم/اجتنابی 0.82، جهت گیری اطلاعاتی 0.76، و مقیاس کل 0.83.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
تعداد سوالات: 40 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5035 نفر