• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ (AP-SEI)
پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ (AP-SEI)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه عزت نفس آلیس پوپ (AP-SEI) توسط آلیس پوپ در آمریکا و در سال ۱۹۸۹ ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه جهت سنجش میزان عزت نفس در افراد ساخته شده است و دارای ۵۷ گویه است. البته نسخه اصلی دارای ۶۰ گویه است اما در نسخه ایرانی سه گویه حذف شده و نسخه ۵۷ ماده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پرسشنامه به صورت سه گزینه‌ای همیشه، گاهی اوقات و به ندرت نمره‌گذاری می‌شود و ۵ زیرمقیاس و ۱ مقیاس دروغ سنج برای آن محاسبه می‌شود.
این پرسشنامه به طور کلی ۵ مولفه را ارزیابی می کند و در کنار این ۵ مولفه، یک مقیاس مقیاس دروغ سنج نیز وجود دارد:

 

  • مقیاس کلی
  • تحصیلی
  • جسمانی
  • خانوادگی
  • اجتماعی
  • دروغ سنج

 

اكبري آورزمان1371 در پژوهش خود با استفاده از يك نمونه 40 نفري دانش آموزان پسر و دختر سال سوم راهنمايي نشان داد ميان آزمون عزت نفس اليس پوپ و آزمون عزت نفس كوپر اسميت همبستگي 65/0 وجوددارد كه اين را بعنوان اعتبار همگراي آزمون عزت نفس اليس پوپ مي توان مورد نظر قرارداد
غفاري و رمضاني(1373) در پژوهش خود كه بر روي 1252 نفر دانش آموز دختر و پسر انجام داد پايايي آزمون عزت نفس اليس پوپ را بطور كلي 86/0 گزارش كرده است.(غفاري ،ابوالفضل- رمضاني،خسرو، 1373،هنجاريابي آزمون پنج مقياسي عزت نفس كودكان و نوجوانان اليس پوپ براي دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران ،پاياين نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي 2)فاتحي زاده و امامي(1378) ضريب پايايي آين آزمون را 85/0 گزارش كرده اند.
فاتحي زاده و امامي(1378) ضريب پايايي آين آزمون را 85/0 و مظاهري و عمكاران ضريب پايايي آين آزمون را 73/0 محاسبه كرده اند.
غفاري و رمضاني همبستگي نيمه اول آزمون را با كل آزمون برابر با 94/0 و همبستگي نيمه دوم با كل آزمون را برابر با 94/0 محاسبه كرده اند.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
تعداد سوالات: 60 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5090 نفر