• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو
پرسشنامه نگرانی پن استت زینبارگ و بارلو
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه نگرانی : پرسشنامه نگرانی پن استت (PSWQ) در سال 1990 توسط زینبارگ و بارلو ساخته شده است که نوعی ابزار خودسنجی برای تشخیص صفت نگرانی و شامل 16 ماده است. این ماده ها برای دستیابی به ابعاد عمومیت، شدت و کنترل ناپذیری نگرانی مرضی طراحی شده اند. هر ماده روی یک مقیاس 5 گزینه ای (1=به هیچ وجه در مورد من صادق نیست تا 5=بسیار زیاد در مورد من صادق است) رتبه بندی می شود. PSWQ ویژگیهای روان سنجی بسیار مطلوبی دارد.

 پرسشنامه استاندارد سازگاری درونی ضریب آلفا برای این ابزار 94/0 گزارش شده و از نظر روایی نیز این ابزار به خوبی می تواند بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر را از بیماران افسرده جدا کند. افزون بر این، روایی سازه ای این ابزار در بررسیهای تحلیل عاملی به تأیید رسیده است (زینبارگ و بارلو 1996؛ فرسکو، هیم برگ و مین و تورک 2002).
پایایی آزمون – آزمون مجدد آن 90/0 و ضریب آلفا 94/0 میباشد (بخشی پور، 1383).

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 16 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5017 نفر