• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه اجتناب و فشار اجتماعی واتسون (SAD)
پرسشنامه اجتناب و فشار اجتماعی واتسون (SAD)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن تشخیص و ارزیابی اجتناب و فشار اجتماعی(اجتناب اجتماعی، فشار و ناراحتی اجتماعی) می باشد. 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می¬گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه¬گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می¬دهد.
همبستگی این آزمون با مقیاس اضطراب آشکار تیلور (1953) برابر 54/0 و با مقیاس فهرست حساسیت نسبت به موقعیتهای رسمی پای ویو (1965) برابر 76/0 است (واتسون و فرند، 1969). در دو مطالعه آزمون-بازآزمایی با فاصله 25 روز برای 39 نفر از دانش آموزان دختر یک مدرسه راهنمایی برابر با 83/0 بود. (آمالی خامنه، 1373).
در بررسي واتسون و فرند، ضريب پايايي بازآزمايي آن، 68/0 و روایی همزمان آن، 54/0 محاسبه شده است. در ايران نيز بهارلويي در بررسي خود، ضريب بازآزمايي 83/0، آلفای کرونباخ 90/0، روایی سازه 75/0 و روایی همزمان 62/0 را به دست آورد (محمودی و همکاران، 1389).

نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ

اجتناب و فشار اجتماعی

90/0

 
رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 28 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5023 نفر