• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)
پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R؛ دزوریلا و همکاران، 2002)، یک ابزار خود گزارشی از نوع لیکرت و دارای 25 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری مهارت شما در حل مسئله اجتماعی مي باشد و خرده مقیاس هاس آن (مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO)، جهت گیری منفی به مسئله (NPO)، حل مسئله منطقی (RPS)، سبک تکانشی/ بی احتیاط، سبک اجتنابی) 
 است. این مقیاس مبتنی بر کار قبلی مولفان است که پنج خرده مقیاس اصلی داشته و پنج بعد مختلف مدل حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران را اندازه گیری می کند.

 

پایایی آزمون مجدد برای این پرسشنامه بین 68/0 تا 91/0 و ضریب آلفای ان بین 69/0 تا 95/. گزارش شده است (دزوریلا و همکاران، 2000). روایی سازه این پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی با دیگر مقیاس های حل مسئله و سازه های روانشناختی همپوش، تایید شده است (دزوریلا و همکاران، 2000). در ایران مخبری، درتاج و دره کردی (1389)، ضریب آلفای 85/0 را برای پنج عامل سنجیده شده و ضریب پایایی بازآزمایی 88/0 را برای پرسشنامه حل مسئله اجتماعی کوتاه شده بدست آوردند. همچنین در این تحقیق بررسی ساختار عاملی بیانگر وجود پنج عامل اشاره شده در بالا می باشد. همه تحلیل های روایی، SPSI را به عنوان یک مقیاس حل مسئله اجتماعی تایید کرده است(به نقل از عادل مخبری و همکاران، 1390).

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 25 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5018 نفر