• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه ترس از تصویر بدنی لیتلتون (BICI)
پرسشنامه ترس از تصویر بدنی لیتلتون (BICI)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

این پرسشنامه توسط لیتلتون و همکارانش در سال 2005 ساخته شده است. این پرسشنامه ترس از تصویر بدن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) دارای 19 سوال و دو مولفه زیر می باشد:
•    نارضایتی و خجالت فرد از ظاهر خود ، وارسی کردن و مخفی کردن نقایص ادراک شده
•    میزان تداخل نگرانی درباره ی ظاهر را در عملکرد اجتماعی فرد
زیبا بودن و برخورداری از ویژگی های خوب ظاهری برای هر فردی فارغ از زن بودن و مرد بودن، لذت بخش است. در جامعه امروزی و عصر حاضر افراد مختلفی اقدام به ایجاد تغییراتی در ظاهر خود می کنند چرا که به دنبال زیبایی بیشتر می باشند. البته که زیبایی امری کاملا نسبی می باشد و هر فردی با هر ویژگی های ظاهری ای که دارد، زیباست.
امروزه اقدام به عمل جراحی زیبایی در میان افراد جامعه تبدیل به امری کاملا رایج شده است. یکی از مواردی که منجر به انجام عمل های زیبایی به صورت گسترده می شود، تصویر بدنی ضعیف و منفی فرد از خودش می باشد. وقتی افراد از خود و بدنشان تصور خوبی نداشته باشند و یا از نظر خودشان برخی از اعضای بدن دچار مشکل باشد و یا نا زیبا باشد، ممکن است اقدام به انجام جراحی های زیبایی داشته باشند. چه بسا افرادی هم وجود دارند که با وجود نقص و یا صدمه هایی در بدن و یا صورت خود، زندگی خوب و شادی دارند و عملکردشان در اجتماع عملکردی کاملا در سطح بالا می باشد.
تصویر منفی از بدن می تواند تبدیل به نوعی ترس در افراد هم شود. افرادی که این نوع ترس را دارند، از ارزیابی دیگران نسبت به ویژگی های ظاهری و بدنشان ترس دارند. اگر افراد دیگر نسبت به بدن دیگران ارزیابی منفی داشته باشند، این ارزیابی منفی دیگران هم می تواند منجر به ایجاد ترس از تصویر منفی بدن شود.

 

لیتلتون و همکاران (2005) پايايي این پرسشنامه را به روش همسانی درونی بررسی كرده و ضریب آلفای کرونباخ 93/0 را بدست آورند. ضریب همبستگی هریک از سوالات با نمره کل پرسشنامه از 32/0 تا 72/0 با میانگین 62/0 بوده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ عامل اول و دوم به ترتیب 92/0 و 76/0 و ضریب همبستگی بین دو عامل 69/0 گزارش شده است. در تحقیق حاضر پایایي پرسشنامه نگرانی درباره تصویر بدنی و زیر مقیاسهای آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای كل پرسشنامه برابر 86/0، خرده مقیاس اول 84/0 (نارضایتی ظاهر) و خرده مقیاس دوم 71/0 (تداخل در عملکرد) می باشد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه مذکور است. در تحقیق بساک نژاد و غفاري (1386) ضریب همبستگی بین مقیاس ترس از تصویر بدنی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی از ظاهر جسمانی، 55/0 و ضرایب همبستگی مقیاس ترس از تصویر بدنی با مقیاس ترس از ارزیابی منفی 43/0 بود که معنی دار هستند.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 19 سوال
دسته بندی:
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5041 نفر