• پشتیبانی
  • 09194192929
ذهن آگاهی فرایبورگ
ذهن آگاهی فرایبورگ
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. بوچهلد و همکاران فرم اولیه وپرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ که شامل ۳۰ سوال بود را طراحی کردند. بعدها فرم کوتاه ۱۴ گویه که برای استفاده در جمعیت عمومی مناسب‌تر است توسط والاچ و همکاران طراحی شد. فرم کوتاه برای افرادی که با اصول بودیسم آشنایی ندارند و در واقع به آنها گروه‌هایی عمومی می‌گوییم مناسب‌تر است. 

به منظور بررسی روایی همزمان فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ از فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی تانگنی و خرده مقیاس تنظیم هیجا مقیاس خود سنجی خوش هیجانی شات استفاده شده است. در مجموع همبستگی بین فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ با مقیاس خود کنترلی (۰/۶۹ = R) و تنظیم هیجانی (۰/۶۸ = R) در سطح معناداری ۰/۰۱ مناسب گزارش شد. 
ضریب پایایی پرسشنامه برای ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۲، تتای ترتیبی ۰/۹۳ و ضریب پایایی بازآمایی به فاصله چهار هفته ۰/۸۳ بدست آمده است. 

 

5,000 تومان
زمان تقریبی: ۷ دقیقه
تعداد سوالات: 14 سوال
دسته بندی:
اجتماعی و روابط بین فردی
مخاطبین:
کودک و نوجوان
بزرگسال
تعداد شرکت کنندگان: 152 نفر