• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه تعادل عاطفی اسپین دینر و همکاران
پرسشنامه تعادل عاطفی اسپین دینر و همکاران
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه تعادل عاطفی توسط دینر و همکاران  (۲۰۱۰) به منظور سنجش تعادل عاطفی طراحی و تدوین شده است. 
پرسشنامه تعادل عاطفی دارای ۱۲ سوال و ۲ مولفه احساسات مثبت و احساسات منفی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(خوشایند و مطبوع - ناخوشایند و نامطبوع) به سنجش تعادل عاطفی می‌پردازد.

 

روایی ابزار جمع آوری داده ها 
 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کریمیان نوکابادی (1400) روایی محتوایی و صوری و ملاکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.


پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت حافظه یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ( سرمد و همکاران،1390). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش کریمیان نوکابادی (1400) براي این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد. 

 

ضريب پايايی پرسشنامه

پرسشنامه 

ضريب پايايي (آلفای کرونباخ)​

احساسات مثبت

767/0

احساسات منفی

837/0

 

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 12 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5072 نفر