• پشتیبانی
  • 09194192929
مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

پرسشنامه زیر برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده است و دارای 29 ماده است که هرماده دارای یک جفت سؤال ( الف و ب ) می باشد. از آزمودنی خواسته می شود بین هر جفت سؤال یک ماده یکی را انتخاب بزند . واضح است این انتخاب براساس اعتماد عمیق و روشن آزمودنی خواهید بود.
راتر 23  ماده از مواد این پرسشنامه رابا هدف مشخص ، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و 6 ماده دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال می کند که این ماده های خنثی ، ساختار و بعد اندازه گیری شده را برای آزمودنی مبهم می سازد.

 

میزان ضریب بازآزمایی این پرسشنامه بین ۴۰/۰ تا ۸۳/۰ گزارش شده است. صبوری مقدم (به نقل از یار یاری، مرادی و یحیی زاده، ۱۳۸۶) در سال ۱۳۷۲ ضریب پایایی مقیاس راتر را بااستفاده از روش تصنیف حدود ۸۱/۰ به دست آورده است. موفق ((به نقل از یار یاری و همکاران، ۱۳۸۶) روایی این مقیاس را با استفاده از روایی ملاک همزمان با منبع کنترل نویکی استریکلند به عنوان ملاک، ۳۹/۰ بدست آورد.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
تعداد سوالات: 29 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
رشد فردی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5698 نفر