• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

ایـن پرسشنامه در سـال 1972 توسـط گلـدبرگ و بـه منظـور شناسایی اختلالات روانی در مراكز و محـیطهـای مختلـف تدوین شده است. سـؤال هـای پرسشـنامه كـه بـه بررسـی وضعیت روانـی فـرد در چهـار هفتـه (یـك مـاه ) اخیـر می‌پردازد، دربرگیرنده نشانه‌هایی مثل افكـار و احساسـات نابهنجار و جنبه‌هایی از رفتار قابل مشاهده می‌باشد. به همین جهت سؤالها بر موقعیت «اینجا و اكنون» تاكید دارد. بـه اعتراف بسیاری از پژوهشـگران، پرسشـنامه سـلامت عمومی (GHQ) شناخته شده‌ترین ابزار غربالگری تا كنـون در دنیای روانپزشكی و علوم رفتاری و روانشناسـی اسـت كه تأثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهشها داشته اسـت.​

ابراهیمی و همكاران با هدف بررسی اعتبـار، روا یـی و سایر ویژگیهـای روانسـنجی، این پرسشـنامه را بـه فارسی ترجمه كردند. نمونه‌ای از افراد 18 تا 25 ساله نسخه فارسی این پرسشنامه را تكمیل كردنـد . در ایـن پـژوهش آلفای كرونباخ 87/0 به‌دست آمد؛ و نیز همبسـتگی منفـی نمـرات ایـن آزمـون بـا نمـرات آزمون جهانی كیفیت زندگی از روایی ایـن آزمـون دفـاع كرد.
بررســی مشخصــات روانســنجی این پرسشــنامه در نوجوانان استرالیایی نشـان داد كـه GHQ-12 از همبسـتگی درونی خوبی (ضریب آلفای كرونبـاخ = 88/0)برخـوردار است.
بررسی اعتبار و روایـی GHQ-12 در كشور پرتقال نشان داد كه ضریب آلفای كرونبـاخ آن 91/0 و همبســتگی درونــی آن مطلــوب مــی باشــدهمبستگی منفی بین نمرات این پرسشنامه و پرسشنامه حمایـت اجتماعی حكایت از اعتبار همگرای آن داشت.

 

رایگان
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
تعداد سوالات: 12 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5095 نفر