• پشتیبانی
  • 09194192929
بـر اسـاس تئـوری انتخـاب ازدواج یـک انتخـاب اسـت. مکانـی اسـت کـه افـراد تصمیـم مـی گیرنـد داخلـش برونـد. بـا ازدواج یـک یـا چنـد نیـاز از نیـاز هـای فـرد بـرای زیسـتن بـا کسـی کـه انتخـاب نمـوده اسـت تامیـن مـی شـود، مثـل گرسـنگی، تشـنگی، قـدرت، پرسـتیژ، احسـاس احتـرام و ارزشـمندی. پـس ازدواج نیـاز هایـی از فـرد را بـرآورده میکنـد کـه مجـردی یـا مجـرد زیسـتن نمـی کنـد.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/568/ازدواجی_برای_تمام_فصول
بسـیاری از خواسـته های مـا در زندگـی مشـترک و خانوادگـی بـا هـم در تعـارض قـرار می گیرنـد. تعـارض باعـث خشـم، قهـر، انـزوا، افسـردگی میشــود و خیلــی هزینــه بــرای بشــر دارد.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/567/گفتگوی_موثر_در_خانواده
در این دوره آموزشی افراد با کلیت تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می شوند. تقسیم بندی مفاهیم آموزشی به گونه ای انجام شده است که ۲۰ درصد زمان دوره به آموزش تئوری انتخاب، ۴۰ درصد زمان به آموزش واقعیت درمانی و ۴۰ درصد دیگر به آموزش مدیریت راهبرانه اختصاص پیدا کند.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/91/دوره_آموزش_پیشرفته_____ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
دوره عملی پیشرفته در حقیقت آخرین دوره از مراحل ۵ گانه واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه است که در آن به صورت رسمی آموزش و تمرین‌هایی برای ارتقاء سطح مهارت‌های شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود چرا که در دوره پنجم، مهارت‌های آموخته شده می‌بایست به صورت کیفی به نمایش گذاشته شود.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/157/دوره_آموزش_پیشرفته_عملی_____ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/156/اسلاید_بسته_آموزشی_تفکر_نقاد
CTRTLM Basic Training در این دوره آموزشی افراد با کلیت تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می شوند.
https://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/435/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
https://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/432/دوره___دوره_آموزش_عملی_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Training در این دوره آموزشی افراد با کلیت تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می شوند.
https://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/437/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
https://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/427/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Advance Practicum در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه تئوری انتخاب آشنا شده و اساس چرایی و چگونگی رفتار آدمی را در میابند.
https://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/440/دوره____دوره_آموزش_عملی_پیشرفته_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
123456789101112131415...