• پشتیبانی
  • 09194192929
نکات موجود در پژوهشهای مربوط به حافظه نشان می‎دادند تولید زبان (صحبت کردن) تجربه یادگیری بسیار قوی‌ای برای فرد به وجود می‌آورد؛ در صورتی که در شیوه‌های یادگیری زبان دوم خارجی به شدت روی اهمیت ادراک (گوش دادن) به جای تولید (صحبت کردن) برای یادگیری زبان تمرکز می‌شود."
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6680/تعادل_میان_مهارت_مکالمه_و_شنیداری_برای_یادگیری_زبان