• پشتیبانی
  • 09194192929
مرور 24 توانمندی‌منشی که تحت لوای 6 خصلت اصلی قرار می‌گیرند، مطلبی است که در این ویدئو به آن پرداخته می‌شود.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/217/24_توانمندی_منشی
با توجه به گستردگی و انواع مختلف این توانمندی‌ها، در این ویدئو به ادامه توضیح لیست توانمندی‌های منشی پرداخته می‌شود.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/216/توانمندی_های_منشی
در سطح مقدماتی مخاطبین با اصول روان شناسی مثبت آشنا می شوند
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/207/روان_درمانی_مثبت_سطح_مقدماتی
ستون دوم نظری روان‌درمانی مثبت توانمندی‌های منشی است که در این ویدئو با چگونگی شکل‌گیری آنها و مقدمات آن آشنا خواهیم شد.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/215/توانمندی_های_منشی__ستون_دوم_نظری
در این قسمت به آخرین عامل موجود در مدل PERMA خواهیم پرداخت تا به این ترتیب آشنایی کاملی با این عوامل پیدا کنیم.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/214/موفقیت_آخرین_عامل_PERMA
در ادامه بررسی نظریه‌های زیر‌بنایی روان‌درمانی مثبت، به ادامه بررسی اولین نظریه یعنی مدل PERMA و یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن یعنی روابط خواهیم پرداخت.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/213/ادامه_توضیح_مدل_PERMA
نظریه‌های زیر‌بنایی هر نوع روان‌درمانی مهم‌ترین و اصلی‌ترین مطالبی هستند که در یک مدل روان‌درمانی می‌بایست به آنها توجه شود، این ویدئو ما را با نظریه‌های زیر‌بنایی روان‌درمانی مثبت آشنا می‌سازد.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/212/نظریه_های_بنیادین_روان_درمانی_مثبت
پس از بررسی مقدمات نظری روان‌درمانی مثبت در این قسمت به تعریف روان‌درمانی مثبت پرداخته شده و مقدمات ورود به آن تشریح می‌گردد.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/211/تعریف_روا_ن_درمانی_مثبت
در این ویدئو برخی از سوء تفاهمات و اختلاف نظر‌هایی که در رابطه با روانشناسی مثبت و به تبع آن روا‌ن‌درمانی مثبت وجود دارد پرداخته می‌شود.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/210/روان_درمانی_مثبت__جایگزین_یا_مکمل
توجه بیشتر به مبانی نظری این نوع روان‌درمانی به ما کمک می‌کند تا با شناختی بهتر از ابعاد گوناگون و چگونگی شکل‌گیری این رواندرمانی، درک بهتری از آن داشته باشیم
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/209/ادامه_مقدمه_روانشناسی_مثبت
12345678