• پشتیبانی
  • 09194192929
این کتاب به موضوع اضطراب و نگرانی و حملات وحشت زدگی با نگاهی متفاوت پرداخته است. در این کتاب یاد می گیرید که اضطراب و نگرانی تجربه ای مرضی یا بیمار گونه نیست ، بلکه پاسخی طبیعی به شرایط خطرناک است و همچنین با رویکرد شناختی-رفتاری موضوع اضطراب را بررسی و ضمن توضیح علل زیربناییِ تجربۀ اضطراب، راهکارهای عملی و سادۀ چگونگی مدیریت آن را می آموزیم
https://www.betterchoice.ir/fa/pdetail/60/مدیریت_اضطراب
اضطراب احساسی طبیعی و هشداردهنده‌ای غیر ارادی در انسان است که با خود پیامی از وجود خطری واقعی یا ذهنی به همراه دارد. اضطراب نشان می‌دهد که فرد لازم است اقدامی برای از بین بردن خطر انجام دهد.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6684/مدیریت_اضطراب__هنر_درست_اندیشیدن