• پشتیبانی
  • 09194192929
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/130/تمرین_ایفای_نقش
جمع بندی نهایی
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/204/جمع_بندی_نهایی
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/205/مفاد_آزمون_گواهینامه
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/53/ایفای_نقش_رل_پلی__-_بخش_دوم
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/52/ایفای_نقش_رل_پلی__-_بخش_اول
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/203/نقاشی_چارت
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/202/ایفای_نقش___ایجاد_انگیزه__روش_دوم
هر انسانی نسبت به جهان هستی و انسان فلسفه‌ای خاص در ذهن دارد. به همین طریق هر درمانگری نیز از مراجع برداشتی خاص دارد، که این برداشت مبتنی بر یک تئوری است. چارت تئوری انتخاب به عنوان مسیر راه و تئوری پشت ذهن درمانگر نقش مهمی در این مطلب دارد.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/51/ت_وری_پشت_ذهن_درمانگر
ویلیام گلسر واقعیت درمانی را در دهه 70 میلادی به عنوان درمانی نوین معرفی کرد، ولی از دهه 70 میلادی تا به امروز همه چیز تغییر کرده است. به همین دلیل بسیار مهم است به عنوان کاربرد امروزین واقعیت درمانی با واقعیت درمانی نوین آشنا شویم.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/50/واقعیت_درمانی_نوین
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/201/ایفای_نقش___ایجاد_انگیزه__روش_اول
123456789101112131415...