• پشتیبانی
  • 09194192929
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/120/پلن_B__-_ایفای_نقش___بخش_اول
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/464/کاربرگ_شماره_13-__با_خبر_شدن_از_تنفس
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/135/تمرین__نقب_زدن
آخرین مرحله در مداخله در بحران خودکشی پیگیری است که در این قسمت به شکل مفصلی به آنها خواهیم پرداخت.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/268/مرحله_هفتم_مداخله_در_بحران_خودکشی_-__پیگیری
تا به اینجا توانسته‌ایم احتمال خطر در روز خودکشی را رفع کنیم، اما این کافی نیست چون هنوز احتمال خطر در روزهای آتی فراوان است، در این قسمت به راهبردهایی برای کاهش خطر در روزهای آتی خواهیم پرداخت.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/267/مرحله_ششم_مداخله_در_بحران_خودکشی_-__برنامه_عمل
با توجه به اهمیت این مرحله و اینکه خودِ کودک می‌بایست برای هیجانات خود راه حلی مناسب بیابد، در این قسمت توضیحاتی بیشتر در این رابطه داده شده است.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/307/ادامه_مرحله_پنجم__تعیین_حدومرز__و_حل_مس_له
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/141/تمرین__نقب_زدن
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/20/کاربرگ___آزمون_نیازها
پس از طی کردن تمامی مراحل به آخرین مرحله پرورش هوش هیجانی یعنی حل مسئله می‌رسیم. در حقیقت در این قسمت است که ما به فرزندانمان کمک می‌کنیم تا برای هیجانات خود به عنوان کی مسئله، راه حلی پیدا کنند.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/306/مرحله_پنجم__تعیین_حدومرز__و_حل_مس_له
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/459/کاربرگ_شماره_7-__تعهد_به_گروه_حمایتی
1234567