• پشتیبانی
  • 09194192929
همه آنچه درباره آغاز یک رابطه خوب و یا نگه داشتن یک رابطه خوب نیاز هست رو براتون در دو بسته آموزشی آماده کردیم.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/660/پکیج_درباره_ازدواج_خوب
اشتباهات مهلک در روابط عاطفی (وبینار رایگان)
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/624/اشتباهات_مهلک_در_روابط_عاطفی__وبینار_رایگان_
بـر اسـاس تئـوری انتخـاب ازدواج یـک انتخـاب اسـت. مکانـی اسـت کـه افـراد تصمیـم مـی گیرنـد داخلـش برونـد. بـا ازدواج یـک یـا چنـد نیـاز از نیـاز هـای فـرد بـرای زیسـتن بـا کسـی کـه انتخـاب نمـوده اسـت تامیـن مـی شـود، مثـل گرسـنگی، تشـنگی، قـدرت، پرسـتیژ، احسـاس احتـرام و ارزشـمندی. پـس ازدواج نیـاز هایـی از فـرد را بـرآورده میکنـد کـه مجـردی یـا مجـرد زیسـتن نمـی کنـد.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/568/ازدواجی_برای_تمام_فصول
بسـیاری از خواسـته های مـا در زندگـی مشـترک و خانوادگـی بـا هـم در تعـارض قـرار می گیرنـد. تعـارض باعـث خشـم، قهـر، انـزوا، افسـردگی میشــود و خیلــی هزینــه بــرای بشــر دارد.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/567/گفتگوی_موثر_در_خانواده
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/130/تمرین_ایفای_نقش
جمع بندی نهایی
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/204/جمع_بندی_نهایی
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/205/مفاد_آزمون_گواهینامه
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/53/ایفای_نقش_رل_پلی__-_بخش_دوم
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/52/ایفای_نقش_رل_پلی__-_بخش_اول
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/203/نقاشی_چارت
123456789101112131415...