• پشتیبانی
  • 09194192929
آخرین مرحله در مداخله در بحران خودکشی پیگیری است که در این قسمت به شکل مفصلی به آنها خواهیم پرداخت.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/268/مرحله_هفتم_مداخله_در_بحران_خودکشی_-__پیگیری
تا به اینجا توانسته‌ایم احتمال خطر در روز خودکشی را رفع کنیم، اما این کافی نیست چون هنوز احتمال خطر در روزهای آتی فراوان است، در این قسمت به راهبردهایی برای کاهش خطر در روزهای آتی خواهیم پرداخت.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/267/مرحله_ششم_مداخله_در_بحران_خودکشی_-__برنامه_عمل
با توجه به اهمیت این مرحله و اینکه خودِ کودک می‌بایست برای هیجانات خود راه حلی مناسب بیابد، در این قسمت توضیحاتی بیشتر در این رابطه داده شده است.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/307/ادامه_مرحله_پنجم__تعیین_حدومرز__و_حل_مس_له
پس از طی کردن تمامی مراحل به آخرین مرحله پرورش هوش هیجانی یعنی حل مسئله می‌رسیم. در حقیقت در این قسمت است که ما به فرزندانمان کمک می‌کنیم تا برای هیجانات خود به عنوان کی مسئله، راه حلی پیدا کنند.
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/306/مرحله_پنجم__تعیین_حدومرز__و_حل_مس_له
1234567