• پشتیبانی
  • 09194192929
پس از پایان فیلم تازه میتوان فهمید که چقدر نام ایـن فیلم برازنده آن اسـت، "نطـق پادشـاه" نـه از ایـن جهـت کـه پادشـاهی نطقـی را خواهد خواند و از پس تکلیفی سترگ بـرای خــودش بــر می آیــد، بلکــه از جایــگاه زبــان، ســخن و ســخنوری در زندگــی آدمــی.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6642/بررسی_و_تحلیل_فیلم_The_King_s_Speech