• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چگونه از خشم رها شوم؟ خیلی زود عصبانی میشوم.

مدیریت خشم قدرت شناسایی و تشخیص موارد قابل کنترل و غیرقابل کنترل است. حوزه های قابل کنترل ما در زندگی نوع برخوردمان با دیگران، انتخاب رفتارهایمان، عمل کردن براساس حفظ انسانیت و شان خود و دیگران و همچنین ارزشهایمان است. حوزه های غیرقابل کنترل رفتارها، احساسات و انتخاب های دیگران است.
مهم این است که به جای تمرکز بر نقاط غیرقابل کنترل، تمرکز را بر حوزه هایی از زندگی بگذارید که قابل کنترل هستند.

 

سوالهای مرتبط