• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
در این شرایط که هر روز این همه افراد از بین می‌روند چطور ادامه می دهید؟

از دست دادن دوستان و هم وطنان اخبار بسیار ناگوار این روزهاست اما اگر می‌خواهیم هنوز علیرغم این اخبار ناراحت‌کننده که هیچ کنترلی روی آنها نداریم کیفیت زندگی بالاترى داشته باشید:١- توجه افراطی به اخبار ناخوشایند نداشته باشید٢-کارهای مثبت و ارزشمند برای خود و دیگران انجام دهید و ٣-تمرکز خودتان را به جای مسائلی که در کنترل تان نیست را به رفتارها و اقدامات مثبت معطوف کنید که کاملا در کنترل خودتان است.( مثل انتخاب اقدامات هدفمند در جهت ارزشهاى تان)

سوالهای مرتبط