• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چرا در این روزها اینقدر خشم داریم؟

خشم در واقع از موانع سر راه ما ناشی می‌شود.ممکن است این موانع از تصورات فرد ناشی شود و یا واقعا اهداف،برنامه ها و سبك زندگى فرد توسط موانع بیرونی با مشکل روبرو شده باشد و به طور کلی به ما این پیام را می‌رساند که آنچه که می‌خواهیم وجود ندارد و ما برای آنکه به خواسته مان نزدیک شویم ممکن است در این شرایط رفتار پرخاشگرانه فعال و یا حتی منفعل را انتخاب کنیم.

سوالهای مرتبط